Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tuokkola, Jaana

Konfliktinkestävä johtajuus. Esimiesten näkemyksiä konfliktien kohtaamisesta työyksiköissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Konfliktit ovat ristiriitoja ja selkkauksia ihmisten välillä ja ne kuuluvat jokaisen työyhteisön arkeen. Konfliktitilanteissa työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus muuttuu kilpailuksi, kyräilyksi ja vallankäytöksi. Hyvään johtajuuteen kuuluu rohkeus puuttua konflikteihin ajoissa. Mikäli konflikteihin ei uskalleta tarttua, voi se pahimmillaan johtaa tilanteen ”klikkiytymiseen”, konfliktikierteeseen, konfliktien henkilöitymiseen sekä työmotivaation ja työhyvinvoinnin heikkenemiseen. Työyhteisön jäsenten aika ja energia kuluvat nahisteluun sen sijaan, että voimavarat suunnattaisiin sinne, mihin ne kuuluvat; itse työtehtävien suorittamiseen ja tulokselliseen toimintaan.

Konfliktit eivät kuitenkaan aina ole pelkästään negatiivinen asia. Hyvin ratkaistu konflikti saattaa johtaa siihen, että työyhteisössä koetaan että asioista uskalletaan vihdoinkin puhua ääneen ja ongelmatilateille halutaan löytää ratkaisu.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia työyhteisön konfliktit ovat ja mitä on konfliktijohtajuus. Tutkimus keskittyy yhteisöllisiin, organisaatiotasolla syntyviin konfliktitilanteisiin rajaten yksilölähtöisten ongelmien aiheuttamat konfliktit tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa määritellään, mitä johtajuus on ja mitä ovat työyhteisökonfliktit sekä miten eri johtamistyylit vaikuttavat konfliktien ratkeamiseen. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kyselytutkimuksen avulla YIT Teollisuus Oy:n Kunnossapidon ja Projektipalveluiden yksiköissä. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin avulla, strukturoitujen kysymysten vastaukset havainnollistettiin myös taulukoiden avulla.

Empiirisen tutkimuksen tulos tuki teoreettista tutkimusta; työyhteisökonflikteissa tärkeintä on se, että niihin puututaan, ne eivät ratkea itsestään. Johtajan rooli korostui konfliktien onnistuneessa ratkaisemisessa. Vuorovaikutus johtajan ja työntekijöiden välillä sekä johtajan asenne nousivat tärkeiksi tekijöiksi konfliktien ratkaisussa. Konflikteja ei pidä pelätä eikä niitä toisaalta pidä yrittää välttääkään, sillä hyvin hoidettu ja ratkaistu konfliktitilanne kehittää organisaation toimintaa ja johtaa parhaimmillaan uusien toimintatapojen löytämiseen työyhteisössä. Hyvään johtajuuteen sisältyy konfliktienratkaisutaito, hyvä johtaja kykenee kääntämään konfliktit työyhteisön voimavaraksi.
Avainsanat:
johtajuus, johtaja, työyhteisökonflikti, konfliktin hallinta
© Tritonia 2014-2019