Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Nyström, Tony

"Mine bøker er musikk" - En stilistisk studie i intermedial tematisering mellan text och musik i Agnar Mykles Lasso rundt fru Luna samt dess svenska översättning

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
80
Syftet med min avhandling är att studera den intermediala tematiseringen mellan text och musik i Agnar Mykles individualstil genom en studie av explicita musikalisk-litterära intermediala referenser i den nya textkritiska utgåvan av hans roman Lasso rundt fru Luna. Det metodologiska syftet med min avhandling är att utveckla en kategoriseringsmodell för att kunna avgöra ifall en signifikant är en explicit eller implicit intermedial referens till musik eller inte. De exempel jag analyserar kommer jag även att kontrastera med Pelle Fritz-Crones svenska översättning av romanen.

För att få en mångsidig bild av Mykles användning av den intermediala tematiseringen mellan text och musik, samt för att kunna testa min kategoriseringsmodells funktionalitet, har jag valt att undersöka den intermediala tematiseringen inom följande områden: romanens titel, personbeskrivningar, onomatopoetiska uttryck och figurer och troper.

Denna fallstudie visar att den intermediala tematiseringen mellan text och musik i Lasso rundt fru Luna är uppenbar och en del av Mykles individualstil. Speciellt starkt framkommer den i personbeskrivningar, där den även har tematisk och intrigmässig relevans. Även den intermediala tematiseringen i romanens titel har tematisk och intrigmässig relevans. Analysen av intermedial tematisering i onomatopoetiska uttryck visar min kategoriseringsmodells funktionalitet även i mer utmanande fall, där förhållandet mellan text och musik inte framkommer explicit i signifikanten, utan kräver en referent med explicit intermedial tematisering. Figurerna och troperna i den intermediala tematiseringen består mestadels av metaforer, hyperboler, trikolon och anaforer.

I min översättningsanalys framkommer det att den intermediala tematiseringen inte framkommer konsekvent i den svenska översättningen och att den inte korrelerar med det norska originalet. Detta syns i form av utelämningar och det faktum att den intermediala tematiseringen inte framkommer arabeskt i samma mån i den svenska översättningen som i det norska originalet.
Avainsanat:
intermedialitet, stilistik, översättning, skönlitteratur, Mykle
© Tritonia 2014-2019