Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Talja, Taina

Työssään paljon matkustavien työntekijöiden organisaatioon sitoutuminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voivatko organisaatioon sitoutumisen muodot ja organisaatioon sitoutumista edeltävät tekijät erota erilaisissa tehtävissä työskentelevillä työntekijöillä. Tässä tutkimuksessa työntekijöiden tehtävien erilaisuus määriteltiin heidän työssään olevien vuosittaisten työmatkapäivien mukaan. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa organisaatiota ymmärtämään paremmin sekä heidän työntekijöidensä sitoutumista organisaatioon että sitä edeltäviä tekijöitä.

Tutkimuksessa käytettiin teoriapohjana Allenin ja Meyerin (1991) muodostamaa sitoutumisen muotojen kolmijakoa affektiiviseen, jatkuvaan ja normatiiviseen sitoutumiseen. Sitoutumista edeltäviä tekijöitä määriteltäessä käytettiin hyödyksi aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä tuloksia, joista tähän tutkimukseen valittiin sellaisia yleisiä organisaatiossa vaikuttavia tekijöitä, jotka voisivat todennäköisesti erota paljon työssään matkustavien työntekijöiden ja vertailuryhmän työntekijöiden organisaatioon sitoutumisessa. Aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä sitoutumista mahdollisesti edeltäviä tekijöitä on lukumääräisesti niin paljon, että niiden kaikkien mukaan ottaminen tähän tutkimukseen oli ajankäytön vuoksi mahdotonta. Tutkimus tehtiin paljon matkustavien työntekijöiden työtehtävien vuoksi käyttäen kvantitatiivisia menetelmiä.

Tutkimuksen tuloksissa on huomattavissa, että sekä organisaatioon sitoutumisen muodot että organisaatioon sitoutumista edeltävät tekijät, voivat erota eri työtehtävissä työskentelevillä työntekijöillä. Työssään paljon matkustavilla työntekijöillä ja vertailuryhmän työntekijöillä havaituissa sitoutumisen muodoissa oli hieman eroja, mutta etenkin sitoutumista edeltävät tekijät erosivat kahdella ryhmällä täysin. Organisaatioiden olisi hyvä ymmärtää paremmin sekä organisaatioon sitoutumista että sitä edeltäviä tekijöitä, koska nämä voivat hyvinkin erota organisaation eri osastoilla tai työtehtävissä työskentelevillä työntekijöillä.
Avainsanat:
sitoutuminen, organisaatioon sitoutuminen, sitoutumiseen vaikuttavat tekijät
© Tritonia 2014-2019