Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Alasaarela, Jaakko

INTERNETIÄ SOVELTAVIEN ARVIOINTIPALVELUYRITYSTEN LIIKETOIMINTA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
52
Tässä tutkielmassa käsitellään arviointiin perustuvaa liiketoimintaa alan yrityksen toimeksiannosta. Tutkielman tavoite on selvittää yrityksen ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyviä liiketoimintamalleja, perusstrategioita, arviointiohjelmistotuotteen elinkaarta sekä kriittisiä menestystekijöitä. Tutkielma on ei-kokeellinen empiirinen tutkimus, jossa aineisto kerätään kyselyjen, haastattelujen, kirjallisuuden ja internetkartoituksen avulla. Tutkimusongelma on jaettu kuudeksi avainkysymykseksi, jotka ovat seuraavat:

1. Millainen on arviointiohjelmiston markkinointimix?
2. Mitkä tekijät vaikuttavat arviointipalvelutoimialan rakenteeseen?
3. Mikä on arviointipalvelutoimialan nykytilanne?
4. Millainen on arviointi-tuotteiden elinkaaren rakenne?
5. Mitkä tekijät vaikuttavat toimialan yritysten toimintaan?
6. Mitä tekijöitä toimialan yritysten tulee ottaa huomioon?

Tutkimus ongelmaan haetaan vastauksia markkinointimixin (tuote, hinta, jakelu ja viestintä) komponenttien avulla.

Kokonaisuudessaan arviointipalvelutoimiala täyttää uuden toimialan tyypilliset merkit, jossa vakiintuneita tapoja ei ole ehtinyt syntyä.
Avainsanat:
Arviointipalveluliiketoiminta, Internet-arviointi, arviointiohjelmisto
© Tritonia 2014-2019