Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Aitonurmi, Juho

Kuormituksen vaihtelu tilausohjautuvassa tuotannossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Kuormituksen vaihtelu tilausohjautuvassa tuotannossa aiheuttaa haasteita tuotannontekijöiden hyödyntämisessä ja toimitusvarmuuden säilyttämisessä. Kilpailukyvyn säilymisen edellytyksenä on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen. Osakkeenomistajien ja toiminnan kannattavuuden kannalta asiakkaan tarpeet tulee tyydyttää kustannustehokkaasti, tulevaisuuden toimintaedellytykset ja kasvupotentiaali säilyttäen.

Tämä tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja otteeltaan toiminta-analyyttinen. Tutkimusympäristönä on ABB Oy, Motors and Generators, Vaasa -tuotantoyksikkö, jonka tilaus-toimitusketjun prosesseja tarkastellaan kuormituksen vaihtelun näkökulmasta hyödyntäen henkilöstön kanssa käytäviä keskusteluja, tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja toimeksiantajayrityksen sisäistä materiaalia. Tutkimusongelmana on kuormituksen vaihtelun tutkiminen tuotantotaloudellisilla menetelmillä. Tutkimustuloksina esitellään joukko kuormituksen vaihtelun aiheuttajia ja ratkaisuehdotuksia vaihtelun hillitsemiseksi toimeksiantajayrityksen toimintaympäristössä.

Tutkimuksen teoriaosuudessa määritellään käsite variabiliteetti eli vaihtelu ja esitellään lean-ajattelun mukaisia työkaluja epäsuotuisen kuormituksen vaihtelun hillitsemiseksi tilausohjautuvassa tuotantoympäristössä. Tavoitteena on luoda lukijalle mielikuva vaihtelun syistä ja seurauksista tilausohjautuvassa tuotannossa sekä yleisimmistä menetelmistä, joita käytetään vaihtelun tutkimisessa ja vaihtelun hillitsemisessä.
Avainsanat:
Lean, kuormitus, tuotannonohjaus, variabiliteetti
© Tritonia 2014-2019