Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Juhala, Anne-Maria

Yrityksen esimiesnäkökulma osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Risto Säntti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkimuksessa keskitytään case-yrityksen nykytilaan osaamisen johtamisen ja osaamisen kartoittamisen osalta sekä pyritään tunnistamaan sekä käytettyjä että uusia potentiaalisia menetelmiä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Case-yrityksessä on muutaman vuoden sisällä tapahtunut paljon organisaatiorakenteiden muutoksia, jotka ovat osaltaan tuoneet haasteita henkilöstön osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Case-yrityksessä on tällä hetkellä myös suuri määrä eläköityvää henkilökuntaa, jonka tietotaito tulisi pystyä säilyttämään yrityksessä. Tutkimuksessa pyritään case-yrityksen esimiesten näkökulman kautta löytämään keinoja, joilla pystyttäisiin tukemaan esimiehiä alaistensa osaamisen kehittämisessä sekä löytämään konkreettisia menetelmiä henkilöstön kehittämiseen.

Teoriassa pyritään selvittämään ensin, että miten organisaatiossa opitaan yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla ja millä tavoin organisaatiota johdetaan. Kun organisaatiolla on osaamista, pyritään teoriassa selvittämään miten osaamista johdetaan ja hallitaan sekä millä keinoilla henkilöstön osaamista kehitetään. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Tutkimukseen haastateltiin yhdeksää case-yrityksen esimiestä, joista kuusi toimivat päällikköasemassa ja kolme johtaja-asemassa.

Tutkimustulosten perusteella esimiehet kaipaavat tukea henkilöstön kehittämiseen. He kokevat, että heillä ei ole siihen tarpeeksi aikaa, mutta mikäli toimintaa helpotettaisiin oikeiden työkalujen avulla, keskittyminen henkilöstön kehittämiseen olisi helpompaa. Osaamisen kartoittamiseen esimiehet toivoivat yhteistä mittaria, joka mahdollistaisi selkeän määritelmän henkilöstön osaamisesta. Esimiehet toivoivat myös keskitettyä koulutussysteemiä tarvittavien kehittämismenetelmien löytämiseksi ja kehittämismenetelmistä mm. mentorointi ja työkierto koettiin tarpeelliseksi case-yrityksen tulevaisuudessa.
Avainsanat:
Osaaminen, oppiva organisaatio, osaamisen johtaminen, osaamisen kehittäminen, henkilöstön kehittäminen.
© Tritonia 2014-2019