Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Vehviläinen, Maija

Lännen ja Venäjän representaatiot aikakauslehti Afiša Moskvassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
126
Suhde muuhun maailmaan on Venäjälle monimutkainen kysymys. Pitäisikö suuntautua länteen, itään vai korostaa omaa polkua maailmassa? Etenkin länsi on ollut Venäjällä aina merkittävä ja ristiriitainen käsite – se on edustanut joko uhkaa tai kulttuurista esikuvaa. Venäläisen median erottaa länsimaisesta tällä hetkellä lähinnä sen jyrkkä jakautuneisuus hallitusta myötäileviin, konservatiivisiin ja liberaaleihin, yksityisiin tiedotusvälineisiin.
Aikakauslehdistä suuri osa on länsimaisten lehtibrändien venäjänkielisiä versioita, jotka muistuttavat paljon länsimaisia lehtiä. Kaupunki- ja kulttuurilehti Afiša edustaa kiiltävälle paperille painettuja aikakauslehtiä, joiden esikuvat ovat lännessä.

Tavoitteenani on selvittää, millaisia lännen ja Venäjän representaatioita Afišassa esiintyy silloin, kun niiden kulttuurisista ja yhteiskunnallisista piirteistä puhutaan. Tarkoitan representaatioilla kulttuurisesti määrättyjä tapoja kuvata ilmiöitä valikoimalla merkityksiä niin, että jokin puoli asiasta korostuu ja jotakin muuta jää kertomatta.

Tutkimusmenetelmäni on diskurssianalyysi. Poimin Afišan vuosina 2008 ja 2010 ilmestyneistä numeroista artikkelit, joissa Venäjän ja lännen kulttuurisista ja yhteiskunnallisista piirteistä puhutaan. Aineistoon päätyneissä 42 artikkelissa ilmenevät puhetavat erottelin toisistaan sen perusteella, millaisia väitteitä Venäjästä ja lännestä esitettiin, ja miten väitteitä perusteltiin. Näin sain viisi erilaista diskurssia, jotka nimesin aktiivisuuden ja individualismin diskurssiksi, sivistyksen diskurssiksi, järjestyksen diskurssiksi, globalisaatiokriittiseksi diskurssiksi ja periferian diskurssiksi.

Diskursseissa tuotetut lännen representaatiot olivat usein myönteisiä. Länteen liitettyjä piirteitä, kuten yksilönvapautta, yhteiskunnan toimivuutta ja kulttuurin arvostusta pidettiin
positiivisina. Sen sijaan Venäjän representaatioon liittyi ongelmia, kuten korruptiota, epäjärjestystä ja sivistymättömyyttä. Toisaalta välillä länsi nähtiin uhkana, ja sen sijaan venäläistä kulttuuria pidettiin kiinnostavana.
Avainsanat:
Venäjä, länsi, representaatio, globalisaatio, diskurssi, aikakauslehdet
© Tritonia 2014-2019