Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Viljamaa, Teuvo

Alihankintasopimukset ohjelmistoliiketoiminnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Tutkielma käsittelee alihankintasopimuksia elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa ja se on toteutettu teoreettisena kirjallisuustutkimuksena, nojautuen vahvasti lakiteksteihin, säädöstietokantaan ja oikeuskirjallisuuteen. Tutkielmassa pyritään selvittämään ohjelmistoalalla alihankintasopimuksien laadintaan kohdistuvat sopimusoikeudelliset lähtökohdat, sisältäen sopimusoikeuden yleiset opit ja periaatteet, sopimuksien termit sekä oikeuslähteet. Ohjelmistoliiketoiminnassa yrityksien välillä käydään kauppaa tietokoneohjelmistoilla ja niihin liittyvillä oheispalveluilla. Kaksipuolinen tahdonilmaisu on sopimisen edellytys ja sopimus voi syntyä perustuen tarjoukseen ja sen hyväksymiseen. Sopimusvapauden perusteella yritykset voivat päättää kenen kanssa ja missä muodossa sopimuksia laaditaan. Pakottava lainsäädäntö on sopimusten tulkinnassa aina ensisijalla ja muissa tapauksissa perustana on sopimusvapaus eli sopijoiden väliset oikeudet, tehtävät ja velvollisuudet tulkitaan pääsääntöisesti sopimuksen mukaan. Kauppalain säännöksistä voidaan aina poiketa sopimalla. Sopimuksen tulee selventää sopimuskumppanien välisiä tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä parantaa yhteistyötä ja auttaa välttämään mahdollisia tulevia ongelmia tai riskejä. Vastuita voidaan sopimuksessa kohtuullistaa vastuunrajoitusehdoilla tai jakamalla riskejä mahdollisuuksien mukaan vastuuvakuutuksilla. Sopimusrikkomukset, kuten toimituksen viivästyminen tai ohjelmistoon kohdistuva virhe, saattavat aiheuttaa taloudellisia vahinkoja myös sopimuksen ulkopuolisille osapuolille, joista voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Tuotevastuulain mukaan vahinkotilanteissa sekä alihankkija että lopputuotteen valmistaja ovat pääsääntöisesti yhteisvastuussa vahingon kärsineelle. Sopimuksissa on syytä huomioida virheen ja viivästyksen seuraamukset sekä maksuviivästyksen aiheuttamat ongelmat. Jos virheen seuraamuksista tai viivästyksistä ei ole muuta sovittu, ne määritellään silloin ankaran kauppalain mukaan. Immateriaali-eli aineettomiin oikeuksiin kuuluvat tekijänoikeudet, patentit sekä tavaramerkit, joiden aikaansaamien omistus- ja käyttöoikeuksien merkitys on aina suuri ohjelmistoalan alihankintasopimuksissa. Alihankintasopimuksissa käytetään usein sopijoiden yhdessä hyväksymiä yleisiä tai yksilöllisiä sopimusehtoja ja toimialakohtaisista vakioehdoista on mahdollista myös saada varsin käyttökelpoista tietoa sopimuksia varten. Sopimukseen on aina syytä sisällyttää sopimusehdot siitä, millä tavoin sopimus voidaan irtisanoa, purkaa tai miten sen sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa.
Avainsanat:
sopimus, sopimusoikeus, alihankinta, ohjelmistoliiketoiminta
© Tritonia 2014-2019