Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Vähämäki, Anni

Termini der Rettungshundeprüfungen im Deutschen und im Finnischen: Ein kontrastiver Vergleich in Bezug auf formale und begriffliche Äquivalenz

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
55
Tässä työssä tutkimuksen aiheena on vastaavuus saksan- ja suomenkielisten pelastuskoirakokeiden termien välillä. Tutkimuksessa vertaillaan saksan- ja suomenkielisiä pelastuskoirien jälkikokeen, hakukokeen ja rauniokokeen erikoiskielisiä ilmauksia. Sen tavoitteena on analysoida ja luokitella saksankieliset termit sekä niiden suomenkieliset vastineet sen perusteella, kuinka ne vastaavat toisiaan merkitykseltään ja muodoltaan. Aineistona tutkimuksessa käytetään saksan- ja suomenkielisiä kansainvälisten pelastuskoirakokeiden koesääntöjä. Oletuksena on, että käsitteellinen vastaavuus ilmausten välillä on suuri, sillä tekstilaji vaatii sitä.

Saksankielisestä tutkimusmateriaalista kerätään kaikki pelastuskoirakokeiden erikoiskieliset termit ja sen jälkeen suomenkielisestä materiaalista etsitään niille vastaavat ilmaukset. Sen jälkeen termit ja niiden vastineet analysoidaan ja jaetaan luokkiin sen mukaan, kuinka ne vastaavat toisiaan merkitykseltään ja muodoltaan. Muodoltaan ilmaukset voivat olla joko yhdestä tai monesta sanasta muodostuvia termejä, sanaliittoja tai parafraaseja. Kun saksankielinen termi ja sen suomenkielinen vastine ovat muodoltaan samanlaisia, on niiden välillä täydellinen muodollinen vastaavuus, kun eivät, niiden välillä ei ole muodollista vastaavuutta. Kun saksankielinen termi ja sen suomenkielinen vastine kuvaavat samaa pelastuskoirakokeiden erikoiskielistä käsitettä, on niiden välillä täydellinen käsitteellinen vastaavuus. Kun käsitteiden sisällöt vastaavat toisiaan vain osittain, vallitsee ilmausten välillä likimääräinen käsitteellinen vastaavuus.

Kuten oli oletettavissa, käsitteellinen vastaavuus ilmausten välillä oli suuri, yhteensä 72 analysoidusta saksankielisestä termistä 59:llä oli käsitteellisesti itseään täysin vastaava suomenkielinen vastine. Suurin osa (58/72) ilmauksista vastasi toisiaan myös muodollisesti.
Avainsanat:
Fachsprachen, Termini, Äquivalenz, Rettungshundeprüfungen
© Tritonia 2014-2019