Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Kyrönlahti, Salla

Hyvejohtajuus tienä parempaan johtajuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Nykypäivänä yhteiskunnassa ja organisaatioissa käydään paljon keskustelua eettisyydestä ja arvomuutoksesta. Nämä muutokset luovat haasteita johtamisen uudistumiselle ja jatkuvassa muutoksen tilassa tarvitaan jokin pysyvä pohja, jolle johtaminen voidaan perustaa. Tässä tutkimuksessa kyseiseksi pohjaksi esitetään eettisiin hyveisiin pohjautuvaa hyvejohtajuutta. Hyvejohtajuudessa johtajuutta lähestytään luonnekysymyksenä eli suurisieluisuuden, nöyryyden, viisauden, rohkeuden, itsehillinnän ja kohtuullisuuden hyveiden kautta. Hyveet muodostavat toimintatapojen kokonaisuuden, jota on mahdollista kehittää kasvatuksen ja harjoittelun avulla.

Tutkimuksen teoreettisen osion tavoitteena on luoda hyvejohtajuus mallille teoriapohja yhdistämällä filosofian hyve-etiikkaa ja ihmisten johtamista korostavia johtamisteorioita. Teoriaosuudessa pohditaan myös itsetuntemuksen roolia hyvejohtajaksi kasvamisessa. Itsekasvatuksessa keskeistä on tietoisuuden lisääminen ihmisen toiminnan taustalla vaikuttavista tunteista, arvoista ja luonteenpiirteistä. Tietoisuuden kehittyminen näkyy toiminnassa tunneälykkyyden, eettisen ajattelun ja hyveellisyyden kasvuna. Hyveet mahdollistavat eettisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan toteutumisen käytännön tasolla ja tämän vuoksi johtajan kasvattaessa itsetuntemustaan, tulee eettisestä toiminnasta vahvemmin osa johtajan ja koko organisaation toimintaa.

Tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitetään teemahaastatteluiden avulla, millaista on hyvä johtajuus johtamisen eri osa-alueilla. Tarkasteltavia johtamisen osa-alueita ovat vuorovaikutus, motivointi, vision luominen ja tavoitteiden asettaminen, luottamus ja integriteetti ja päätöksenteko. Aineistoa varten haastateltiin yhdeksää yksityisten organisaatioiden johtotehtävissä työskentelevää johtajaa. Johtajat muodostavat Titaanit-nimisen valmennusryhmän, joka on kolmen vuoden ajan pohtinut itsekasvatuksen ja johtajana kehittymisen teemoja. Lopuksi tarkastellaan miten hyvejohtajuus ilmenee kyseisillä johtamisen osa-alueilla.

Tutkimus auttaa ymmärtämään johtajan luonteen merkitystä niin yksittäisen työntekijän kuin koko organisaation menestymisen kannalta. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan todeta johtajan itsetuntemuksella ja siitä seuraavalla hyveellisellä toiminnalla olevan merkittävä vaikutus johtamistehtävässä menestymiseen. Käytännön johtajuudessa itsetuntemus vaikututtaa suotuisasti mm. sosiaalisiin suhteisiin, empatiakykyyn, päätöksentekoon ja eettisyyden toteutumiseen toiminnassa. Empiirisen aineiston tulokset hyvästä johtajuudesta ovat yhteneväiset johtamisteoreettisen tarkastelun kanssa ja tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta hyvejohtajuuden hyveiden tukevan hyvin johtamisen eri osa-alueilla menestymistä.
Avainsanat:
johtajuus, hyvejohtajuus, etiikka, tunneälykkyys, itsetuntemus
© Tritonia 2014-2019