Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Suomela, Ilkka

Yrityskaupan riskitekijät sekä kokonaisriskin arvioiminen riskikentän avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Janne Äijö
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Tässä tutkielmassa kartoitetaan yrityskauppojen riskitekijöitä ja esitetään yrityskaupan riskitekijöiden havainnoimiseen käytettäviä kysymyksiä. Tutkimusongelma on kaksiosainen. Tutkielman ongelmat ovat seuraavat: mitkä ovat yrityskaupan riskitekijät ja miten yrityskaupan kokonaisriskiä voidaan arvioida. Aikaisempien tutkimuksien mukaan yrityskaupat eivät useinkaan saavuta niille asetettuja tavoitteita. Tutkielma pyrkii omalta osaltaan löytämään yrityskaupan riskikohtia, jotta sille asetetut tavoitteet saavuttaisiin tehokkaammin.

Tutkielma luonteen takia lähestymistavaksi on valittu kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusstrategia on tapaustutkimus, tarkemmin multiple case-study, jonka avulla kartoitetaan pieni joukko tapauksia. Näiden erinäisien tapauksien avulla kartoitetaan ja validoidaan yrityskaupan riskitekijöitä sekä kokonaisriskiä. Tutkielman ongelmien johdosta empiirinen osio toteutetaan haastatteluin ja niiden lähestymistavaksi on valittu teemahaastattelut.

Tutkielman havainnot ovat yrityskaupan keskeisten riskitekijöiden tunnistaminen. Haastatteluiden sekä aikaisempien tutkimuksien perusteella yrityskaupoissa toistuviksi riskitekijöiksi, toisin sanoen symptomeiksi, voidaan pääsääntöisesti nimetä seuraavat kokonaisuudet: kokemattomuus, kohdeyrityksestä saatavien synergiaetujen puuttuminen ja integraatioprosessin laajamittainen epäonnistuminen. Nämä laajamittaiset kokonaisuudet muodostuvat pienemmistä tekijöistä. Nämä pienemmät ja suuremmat, yrityskaupan kannalta kriittisimmät, symptomit ovat kerätty yrityskaupan haasteiden riskikenttä- työkaluun. Työkalua on tarkoitus käyttää keskeisten riskitekijöiden tunnistamisen ja arvioimisen apuna. Tämä työkalu on nimetty yrityskauppojen haasteiden riskikentäksi. Riskikenttä – työkalun avulla voidaan havainnoida ja arvioida riskitekijöiden todennäköisyyksiä yrityskauppaprosessien eri vaiheissa.
Avainsanat:
Yrityskauppa, yrityskaupan riskitekijät, riskikenttä
© Tritonia 2014-2019