Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Peltomäki, Anne

Eettinen johtaja yhdenvertaisen työyhteisön kehittäjänä: Eettisen johtamistyylin ja työyhteisön yhdenvertaisuuden edistämisen välinen yhteys Vaasan toimialojen esimiesten arvioimana

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen: julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Arvoperusteinen johtaminen ja vaatimus johtajan eettisestä toiminnasta on toistuvasti esillä julkisen sektorin keskusteluissa. Työelämän moniarvoistuminen ja henkilöstön monimuotoisuus haastaa myös johtamista uudistumaan. Lainsäädäntö velvoittaa viranomaisia huomioimaan monimuotoisen työyhteisön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä laatimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Monimuotoisuuden arvostaminen ja erilaisuuden kunnioittaminen edellyttää erityisesti eettistä osaamista yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksissä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eettisen johtamisen ja työyhteisön yhdenvertaisuuden edistämisen välistä yhteyttä Vaasan kahden toimialan työyhteisöissä.

Tutkimuksen taustana on sisäasiainministeriön oheistama yhdenvertaisuussuunnitelma sen sisällöt ja osa-alueet. Tutkimuksessa haetaan eettisessä johtamisessa korostuvia teemoja, joita reflektoidaan yhdenvertaisuuden toteutuksiin työyhteisössä. Teoria muodostuu aikaisempien tutkimustulosten havainnoista eettisestä johtamisesta. Eettistä johtamista monimuotoisessa työyhteisössä lähestytään myös analyyttisen, normatiivisen sekä soveltavan etiikan kautta. Teoriaosuuden monipuolisuudella on tarkoitus hahmottaa eettisen johtamisen mahdollisuuksia, ulottuvuuksia ja erilaisia prosesseja yhdenvertaisen ja syrjimättömän arjen edistämisessä työyhteisössä.

Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusmetodina on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Empiiristä aineistoa varten haastateltiin Vaasan kahden toimialan esimiehiä, jotka edustavat eri työyksiköitä. Haastatteluissa lähtökohtana oli esimiesten omat kokemukset ja arviot eettisen johtamisen ja työyhteisön yhdenvertaisuuden edistämisen välisestä yhteydestä.

Tutkimustulokset osoittavat selkeän yhteyden eettisen johtamisen ja työyhteisön yhdenvertaisuuden kehittämisen välillä. Esimiesten kokemukset vahvistavat esimiehen ja johdon esimerkkien olevan tärkeää ja toimivan mallina työntekijöille yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Esimiehen luotettavuus, integriteetti, rehellisyys näkyivät heidän saavutuksissaan ja teoissaan, joita myös arvioitiin ja joista annettiin palautetta. Keskustelukulttuurin merkitys näkyi yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien asioiden aukaisemisessa omassa työyhteisössä. Keskustelu ja avoin kommunikointi nähtiin eettisen johtajan edellytykseksi kehittää monimuotoisen työyhteisön yhdenvertaisuutta. Haasteena koettiin yhdenvertaisuutta tukevien toimintamallien ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen tarvittavan tuen ulottaminen koko organisaatioon.


Avainsanat:
Eettinen johtaminen, yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuussuunnitelma, monimuotoisuus
© Tritonia 2014-2019