Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Niininen, Lena

Nyt erotellaan jyvät akanoista! Idiomien ja sanaleikkien ruotsinnokset eräässä lastenkirjassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jaana Puskala
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Denna avhandling undersöker idiom och ordlekar och deras översättningar i Aino Havukainens och Sami Toivonens barnbok Tatu ja Patu työn touhussa och dess svenska översättning Sixten och Blixten går till jobbet. Forskningsmaterialet består av sammanlagt 21 texter och deras svenska översättningar. Avhandlingens syfte är att undersöka om idiomen och ordlekarna ändrats vid översättningen och hurudana dessa eventuella ändringar är. På basen av tidigare undersökningar antas att vissa ändringar skett, men att dessa inte påverkar läsupplevelsen för de målspråkiga läsarna.

Avhandlingen baserar sig på Rune Ingos klassificering av översättningsmetoder för idiom. Forskningsmetoden är kontrastiv men avhandlingen innehåller också en kvanti-tativ aspekt. Idiomen och ordlekarna har valts från materialet och uppdelats enligt översättningsmetoden i kategorier. Därefter har jag reflekterat över om översättningen är träffande och vid behov anvisat även alternativa lösningar.

Resultaten visar att det huvudsakligen används tre olika översättningsmetoder för idiom och ordlekar. Oftast översätts idiomen/ordlekarna med målspråkets idiom och ordlekar. Den näst vanligaste lösningen är att översätta idiomet ordagrant. Den tredje metoden är att översätta idiomet/ordleken med ett förklarande normaluttryck. På basen av resultaten kan det konstateras att antagandet var riktigt – vissa ändringar, också se-mantiska, har skett vid översättningen, men dessa kan inte sägas påverka läsningen negativt. Huvudsakligen får också de målspråkiga läsarna njuta av humoristiska och lyckade ordlekar och idiom.
Avainsanat:
kääntäminen, idiomit, sanaleikit, lastenkirjallisuus
© Tritonia 2014-2019