Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Laiho, Onni

Osakkeenomistajan rooli yhtiökokouksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Yhtiökokousta pidetään osakeyhtiön ylimpänä toimielimenä. Yhtiökokouksessa käsitel-tävät asiat ovat yhtiön kannalta keskeisiä, toimintaa laajasti ohjaavia sekä varojenjakoon liittyviä asioita. Osakkeenomistaja pystyy vaikuttamaan osakeyhtiön toimintaan ainoas-taan yhtiökokoukseen osallistumalla. Yhtiökokous muodostuu niistä osakkeenomistajis-ta, jotka ovat paikalla kokouksessa tai muuten laillisesti edustettuina.

Tutkielman tarkoituksena on tutkia osakkeenomistajan roolia yhtiökokouksessa. Tutki-muksessa käsitellään osakkeenomistajan asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Tasapuo-linen ja säännelty yhtiökokousmenettely takaavat sujuvan päätöksenteon kaiken kokoi-sissa osakeyhtiöissä. Osakkeenomistajan asemaa tarkastellaan yhtiökokouksessa käsitel-tävien asioiden ja asiankäsittelyn menettelyn kannalta.

Tiedonsaanti on osakkeenomistajan näkökulmasta keskeinen tekijä. Siihen liittyy tiedon määrä ja tiedon oikea-aikaisuus. Osakeyhtiölaissa ne on tarkoin säännelty, tarkoituksena turvata osakkeenomistajan mahdollisuus osallistua yhtiön päätöksentekoon. Hallituksen valitseminen on yhtiökokouksen tärkein päätös, sillä hallitus johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa.

Rajoitettu vastuu antaa osakkeenomistajalle vapauden valita, haluaako hän osallistua aktiivisesti osakeyhtiön päätöksentekoon. Osakkeenomistajan vaikutusvalta kasvaa ole-tusarvoisesti samassa suhteessa osakeomistuksen kanssa. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään enemmistöperiaatteella, joten suhteellinen omistusosuus määrää yksittäisen omistajan todelliset vaikutusmahdollisuudet.
Avainsanat:
yhtiöoikeus, osakeyhtiöt, yhtiökokoukset, osakkaat
© Tritonia 2014-2019