Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Eikkula, Juhani

Työturvallisuuskoulutuksen vaikutukset: Case ABB Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Koulutus on suosittu henkilöstön kehittämisen tapa ja se näkyy myös Suomessa toimivien yritysten työturvallisuuskoulutusten määrässä. Työturvallisuuskoulutusten paljous herättää kysymyksen siitä, miten koulutus näkyy yritysten työturvallisuudessa käytännössä. Työturvallisuuskoulutuksen vaikuttavuudesta halutaan lisätietoa ja se tekee aiheesta mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten työturvallisuuskoulutukset vaikuttavat kohdeyrityksenä toimivan ABB Oy:n henkilöstöön ja millaisia asenteita ne kohtaavat henkilöstön keskuudessa. Koska erilaisia työturvallisuuskoulutuksia on paljon ja ne voivat poiketa toisistaan suuresti, tutkimuksessa keskityttiin työturvallisuuskorttikoulutukseen, joka on pakollinen kaikille kohdeyrityksessä toimiville henkilöille. Tutkimuksessa kerättiin myös ehdotuksia työturvallisuuskorttikoulutusten kehittämiseksi, joskin saatuja tuloksia voi soveltaa hyvin myös muihin koulutustilaisuuksiin.

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu neljästätoista haastattelusta, jotka toteutettiin heinäkuun 2011 puolivälissä viikoilla 28–29. Haastattelumetodina käytettiin puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. Teemahaastatteluun päädyttiin, koska sen nähtiin mahdollistavan työturvallisuuskoulutuksen vaikutusten sekä osallistujien asenteiden ja niiden muotoutumiseen vaikuttaneiden tekijöiden perinpohjaisen selvityksen vapaamuotoisten keskustelujen kautta. Teemahaastattelu mahdollistaa myös lisäkysymysten esittämisen ja aiheeseen liittyvien teemojen järjestyksen muokkaamisen haastattelutilanteeseen sopivaksi.

Tuloksista käy ilmi, että työturvallisuuskoulutuksiin suhtaudutaan pääosin positiivisesti ja nähdään, että työturvallisuuskorttikoulutuksella on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia osallistujien asenteisiin ja toimintatapoihin ja niiden kautta myös työtapaturmien määrään. Vaikutusten katsottiin kuitenkin jäävän lyhytvaikutteisiksi tai vähäisiksi ilman muita työturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja tukitoimintoja.
Avainsanat:
Työturvallisuuskoulutus, koulutuksen vaikuttavuus, työtapaturmat
© Tritonia 2014-2019