Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Väätänen, Timo Johannes

En terminologisk studie av golf och dess regler

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
93
Tässä tutkimuksessa tutkin golfia ja golfsääntöjä terminologisesta näkökulmasta. Tavoitteeni on perehtyä ja kuvata golfia yleisellä tasolla sekä analysoida yksittäisiä golfsääntöjä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä terminologinen näkökulma voi kertoa golfista ja sen säännöistä? Minkälaiset tekijät voivat olla hankalia sääntöjen ymmärtämisen kannalta? Miten tutkimuksestani voi olla hyötyä sääntöjen edelleen kehittämisessä?

Tutkimusmateriaalini koostuu pääosin virallisista ruotsinkielisistä golfsäännöistä sekä Ruotsin golfliiton julkaisemasta opetusmateriaali DVD:stä. Materiaalin avulla olen perehtynyt golfin sääntöihin, käsitteisiin ja käsitejärjestelmään. Tutkimukseni metodi perustuu terminologiseen käsiteanalyysiin, jonka tavoitteena on mm. tutkia ja kuvata tietyn alan käsitteitä, niiden välisiä suhteita ja näiden muodostamia käsitejärjestelmiä. Tämän lisäksi olen tutkinut yksittäisiä golfsääntöjä Nine Pilken toimintakäsitteille laaditun käsiteanalyysin avulla.

Tutkimukseni osoittaa että golfin käsitejärjestelmä on laaja ja monipuolinen. Erilaisia golfkäsitteitä on noin 600. Tutkimuksessa luokittelin niitä pelivälineisiin, ratakäsitteisiin, peliin vaikuttaviin tekijöihin (olosuhteet), toimintaan viittaaviin golfkäsitteisiin, toimijoihin sekä sääntökäsitteisiin. Yleisellä tasolla golfia voidaan pitää aktiviteettina, tällöin myös käsitesuhteet perustuvat aktiviteettiin vaikuttaviin tekijöihin.

Golfia kannattaa kuitenkin tarkastella monesta eri näkökulmasta, jotta saisi hyvän käsityksen koko pelistä. Sääntöjen tarkastelu toimintakäsitteinä osoitti, että metodi on yksi tärkeimmistä tekijöistä sääntöjen ymmärtämisen kannalta, mikä puolestaan voidaan rinnastaa oikeaoppiseen golfin pelaamiseen.

Yleisesti voidaan todeta, että terminologiset menetelmät soveltuvat hyvin golfin tutkimiseen ja että peli on monipuolinen sekä sääntöihin perustuva. Tästä tutkimuksesta voi olla lähtökohtaisesti hyötyä siinä tapauksessa, jos aikoo tutkia golfia jostain tietystä näkökulmasta. Myös konteksti popularisointi ja uudet harrastajat saattaisivat hyötyä tutkielmastani, mikäli sen perusteella tehtäisiin esim. termilistoja käsitesuhteineen helpottamaan sääntöjen oppimista.

Avainsanat:
golf, begrepp, begreppssystem, känneteckenanalys, handling  
© Tritonia 2014-2019