Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Savela, Juha-Matti

Ikäjohtaminen - Haaste terveydenhuollon lähijohtamisessa Tarkastelun kohteena Vaasan keskussairaala

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Jo useamman vuoden ajan on lehdissä ja yleisessä keskustelussa on ollut puhetta Suomen ikääntyvästä työväestöstä. On mietitty sitä kuinka työntekijöiden eläkkeelle siirtymistä voidaan lykätä myöhemmälle tai kuinka työntekijät saadaan tekemään pidempään töitä. Hallituksella on ollut useampia työryhmiä miettimässä työssä jaksamista sekä työelämän muita haasteita yhä vanhenevalle työväestölle. Toisaalla hallitus on myös ponnekkaasti yrittänyt ajaa eläkeikää ylöspäin ja sitä työtä on tehnyt ammattijärjestöt yhdessä työnantajien kanssa. Työryhmät ovat miettineet ikääntyneiden työntekijöiden johtamisen problematiikkaa ja sitä kuinka hyvällä johtamisella saataisiin lisää työvuosia. Sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta työntekijöiden ikääntyminen sekä työvoiman poistuma on voimakkaampaa kuin muilta toimialueilta. Tämä asettaa haasteita niin terveyden huollon johtamiseen kuin toiminnan ylläpitämiseen. Ikäjohtamista on nostettu yhdeksi ratkaisuksi useammassa työryhmässä että tutkimuksessa. Hyvällä johtamisella halutaan pitää työntekijät loppuun asti työelämässä. Tässä asiassa organisaatiot ja niiden arvopohjat ovat oleellisessa asemassa. Lopullisen vastuun ikääntyneiden työntekijöiden työhyvinvoinnista ja johtamisesta ottavat lähiesimiehet. Terveydenhuollon suurimman ryhmän muodostaa hoitopuoli, joten lähiesimiehet eli osastonhoitajat ovat oleellisessa asemassa ikääntyvän työväestön johtamisessa.

Tämän tutkimuksen teoreettisen osuuden pyrkimyksenä on ollut selvittää, mitä on ikäjohtaminen ja miten se voidaan ymmärtää terveydenhuollon organisaatiossa lähiesimiehen silmin. Työn teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin ikäjohtamista sekä terveydenhuollon lähiesimiestä laajan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tarkastelun kohteena oli ikäjohtamisen selittäminen ja mitä käsitteitä sen ympärille on muodostunut. Teoriaosuudessa käsiteltiin myös sairaalamaailman organisaatiota ja mikä on lähiesimiehen käsite terveydenhuollon puolella. Tutkimuksen teoreettinen osuus on ollut pohjana tutkimuksen empiiriselle osuudelle, jota analysoitiin sisältöanalyysin avulla. Tutkimuskohteena oli Vaasan keskussairaala ja siellä työskentelevät osastonhoitajat. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna ja siihen osallistui yhteensä 11 osastonhoitajaa. Tutkimuksessa kartoitettiin sitä, miten osastonhoitajat ymmärtävät ikäjohtamisen ja mitä keinoja heillä on ikääntyneiden työntekijöiden johtamisessa. Haastattelussa kartoitettiin myös sitä, kuinka organisaatio tukee ikääntyneiden johtamista ja kuinka se näkyy heidän työssään.

Osastonhoitajat kokivat ikääntyneiden työntekijöiden johtamisen haastavana, mutta samalla siinä on osa-alueita, jotka tekevät johtamisen helpoksi. Ikäjohtamisen ymmärtäminen nähtiin laajempana kokonaisuutena ja sen ei ajateltu olevan pelkästään ikääntyneiden työntekijöiden johtamista. Osastonhoitajat näkivät oleellisena sen, että johtamiseen suhtauduttiin samalla tavalla, oli kyseessä sitten ikääntynyt tai työuran alussa oleva työntekijä. Tärkeänä asiana johtamisessa pidettiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaikkien työntekijöiden kohdalla. Osastonhoitajalla on joitakin mahdollisuuksia tukea ikääntyvän työntekijää työssä jaksamista ja niissä pyritään yksilöllisiin ratkaisuihin, joka on oikeudenmukainen myös muita kohtaan. Tästä toivottiinkin enemmän keskustelua organisaation puolelta, jotta ikääntyneiden sekä eri-ikäisten työntekijöiden tarpeiden johtamiseen saataisiin yhtenäiset pelisäännöt ja arvopohja.
Avainsanat:
ikäjohtaminen, lähiesimies, sairaalaorganisaatio
© Tritonia 2014-2019