Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Mäkipää, Juho-Pekka

Verkkopalvelun tuottaminen japanilaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Opinnäytetyön aiheena on suunnitella verkkopalvelu japanilaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Verkkopalvelu käsittää portaalin, josta löytyvät kaikki vaihto-opiskeluun liittyvät asiat. Portaalin tavoitteena on tarjota opiskelijoille tietoa vaihtoon lähdöstä Suomeen, sekä opiskelusta ja asumisesta Suomessa. Erityisenä painopisteenä työssä on käyttäjien tarpeisiin perustuvan verkkopalvelun suunnittelu.

Opinnäytetyössä yhdistyvät kirjallisuudesta saatu teoria ja käytännön toteutus. Työn tavoitteena on käydä läpi verkkopalvelun tuottamisen vaiheet täsmällisesti esitutkimuk-sesta suunnitteluun. Työssä suunnitellaan japanilaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille suunnattu portaali, jolle annetaan myös sisällön ja linkkien ehdotukset. Tavoitteena on siis suunnitella toteutusta vaille oleva vaihto-opiskelija portaali.

Työn empiirisessä osiossa tehtiin opiskelijoiden tiedontarpeita ja Internetin käytön tot-tumuksia kartoittava käyttäjäselvitys. Selvitys toteutettiin web-pohjaisella kyselylomak-keella, jonka linkki välitettiin osapuolille. Selvitykseen osallistui yhteensä kahdeksan japanilaista vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa. Selvityksen tavoitteena oli etsiä opiskelijoita kiinnostavia Suomea koskevia aiheita, joita voitaisiin tarjota portaalissa. Tavoitteena oli myös määritellä portaalin käyttäjäryhmä ja sen ominaisuudet.

Käyttäjäselvityksen tavoite toteutui hyvin kerätyllä aineistolla ja tulokset antoivat paljon aiheita portaalin jatkokehitykseen. Tulokset myös täsmensivät portaalin suunnitellussa tehtyjä määritelmiä ja ehdotuksia.

Työn lopputuloksena on yksityiskohtainen verkkopalvelun suunnittelun vaiheet läpi-käyvä kokonaisuus, jonka määritelmillä voidaan siirtyä varsinaiseen portaalin toteutuk-seen ja testaukseen. Jatkokehitykselle ja toteutuksen onnistumiselle portaali tarvitsee ylläpidon toimintaa tukevan organisaation tuekseen.
Avainsanat:
verkkopalvelu, portaali, verkkosuunnittelu, informaatioarkkitehtuuri, vaihto-opiskelu, Japani
© Tritonia 2014-2019