Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Luoma, Miika

Yritysblogin kriittiset menestystekijät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on konstruoida malli yritysblogin kriittisimmistä menestystekijöistä. Yritysblogilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yrityksen viestintästrategiaan kuuluvaa yrityksen nimissä pidettävää kaikille avointa blogia. Tarkoitukseen päästään aluksi avaamalla yritysblogin käsite sekä niiden toimintaympäristö sosiaalinen media. Tämän jälkeen aiemman kirjallisuuden pohjalta nostetaan esiin onnistuneen yritysblogin tunnuskriteerejä sekä menestyksen kannalta negatiivisia tekijöitä. Tämän jälkeen pyritään löytämään esiin nousseista menestystekijöistä asiantuntijahaastattelujen avulla kriittisimmät.
Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu aiemmasta kirjallisuudesta esiin nostetuista kuudesta menestystekijästä sekä yhdestä menestyksen kannalta negatiivisesta tekijästä. Viitekehyksessä esitetyt menestystekijät ovat: kasvot, vapaa asiatyyli, tarinat, arvoa asiakkaalle, säännöllisyys ja keskustelu. Menestyksen kannalta negatiivinen tekijä on valeblogit. Viitekehysmallia on tarkoitus elaboroida ja testata empiriaosion asiantuntijahaastattelujen avulla. Elaboroidusta mallista selviää mitkä viitekehyksessä esitetyistä tekijöistä ovat menestyksen kannalta kriittisimmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja se toteutetaan konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimuksen empiria toteutetaan teemahaastatteluin.
Konstruoidussa mallissa yritysblogin menestyksen kannalta kriittisimmäksi tekijäksi muodostuu tarinat. Kriittisimmiksi tekijöiksi tämän jälkeen nousevat keskustelu, säännöllisyys ja kasvot. Nämä tekijät asettuvat mallissa kriittisyydeltään samalle tasolle. Arvoa asiakkaalle -tekijä sulautettiin osaksi tekijää tarinat ja vähiten kriittisimmäksi tekijäksi muodostui vapaa asiatyyli, joka jätettiin konstruoidusta mallista kokonaan pois. Menestyksen kannalta negatiiviseksi tekijäksi muodostui valeblogit.
Avainsanat:
yritysblogi, sosiaalinen media, menestystekijät
© Tritonia 2014-2019