Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Soppela, Risto

Tietojärjestelmän tietoliikenneverkkojen tietoturva sähkönjakeluautomaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Linna Matti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
75
Tässä teoreettis-käsitteellisessä tutkielmassa tarkastellaan yleisesti käytettävissä olevia tietoturvamenetelmiä ja tietoverkon tietoliikenteen liityntäteknologiaa sähkönjakeluautomaatiossa. Tietoturvan kannalta sähkönjakeluautomaatiossa keskeisenä elementtinä on erilaisten järjestelmien ja niihin liittyvien prosessien tietoliikenne. Teknologian kehittyessä vaihtoehtoisia tietoliikenneratkaisuja on saatavilla ja usein niistä saatavat hyödyt ja edut ovat merkittäviä. Sähkönjakeluyhtiön kannalta siirtyminen uuteen teknologiaan on houkutteleva vaihtoehto, huolimatta uuden teknologian tuomista riskeistä. Tutkielmassa on pilottiluonteisesti sovellettu uuden teknologian tietoliikenteen ratkaisumalleja liityttäessä sähkönjakeluautomaation valvontajärjestelmään. Samoin on pyritty soveltamaan tietoturva-mekanismien yleistämistä sähkönjakeluautomaation tietojärjestelmien ja vaihtoehtoisen tietoliikenneteknologian sovelluksissa ja rakentamaan näistä tietoturvastrateginen liityntämalli tiedossa olevista olettamuksista. Strategiaan kiinteästi liittyvässä eri osa-alueitten riskianalyysissä luodaan esimerkin mukainen mallinnus mahdollisesti käytettävästä menetelmästä, joka on sovellettavissa laajasti sähkönjakeluyhtiöiden tietoturvastrategiaan. Lopuksi yhteenvetona tuodaan esille sovellettavissa olevia tietoliikenneratkaisuja sekä tietoturvaa edistäviä ja riskejä vähentäviä toimenpiteitä.
Avainsanat:
Tietoturva, tiedonsiirto, sähkönjakelu, riskianalyysi
© Tritonia 2014-2019