Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Nygren, Inga-Britt

Språkval vid fullmäktigemöten i Vasa - En studie i kodväxling mellan finska och svenska

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
93
I denna magisteravhandling presenteras en undersökning av vilken funktion användning av kodväxling fyller vid de tvåspråkiga kommunfullmäktigemötena i Vasa. Vidare undersöks även hur kodväxlandet sker och hur vanligt förekommande kodväxling är vid fullmäktigemöten. Därtill görs en undersökning om ledamöters och stadsdirektörers attityd till den egna tvåspråkigheten. Ansatsen är sociolingvistisk och psykolingvistisk. Jag har arbetat både utifrån ett kvalitativt, ett kvantitativt och ett komparativt perspektiv för att försöka förstå de mönster jag observerat.

Mitt material består av fyra inspelade fullmäktigemöten och en enkät med elva slutna och öppna frågor om tvåspråkighet och språkval. De delar av de inspelade mötena, där kodväxling äger rum är grovt transkriberade. Fullmäktigeledamöternas språkval, svenska eller finska samt förekomsten av talturer med kodväxlande redovisas i tabellform och kommenteras. Delar av det material som transkriberats, diskuteras och analyseras med utgångspunkt i den teori om kodväxling som valts. I materialet påträffades olika exempel på metaforiskt kodväxlande. De slutna enkätsvaren redogörs för i tabellform, medan de öppna enkätsvaren och informanternas enskilda språkprofiler kommenteras och analyseras på basis av den valda teorin om tvåspråkighet. Någon större generalisering utgående från mina resultat låter sig inte göras, eftersom min korpus dels är ganska liten och dels är utrymmet för tolkning av budskapet i kodväxlandet ganska stort.

Det är också intressant att se hur diskussionerna i ett forum som fullmäktigemöten förs. Samtalen vid dessa möten kan betecknas som institutionella samtal, vilka tidsmässigt är bestämda på förhand och följer vissa bestämda principer och där t.ex. turtagningen inte exakt följer samma mönster som vid ett vanligt samtal. Jag har i detta arbete mest fokuserat på kodväxling och medvetet utelämnat samtalsanalys vad gäller uppbackningar, prosodi, hummanden och så vidare. Det vore intressant att också göra en fördjupad samtalsanalys.
Avainsanat:
Kodväxling, tvåspråkighet, institutionella samtal
© Tritonia 2014-2019