Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Lindholm, Johanna

Innan du torktumlar första gången - En jämförande studie av manualer till torktumlare i fråga om användbarhet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
77
Tutkielman päätarkoitus on selvittää ovatko käyttöohjeet muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Huomioon otetaan käyttöohjeiden käytettävyys ja luettavuus sekä käyttäjän puhuttelu käskyissä ja varoituksissa. Lisäksi vertaillaan kuvia ja tekstiä, sekä niiden yhteyttä. Käytettävyys koostuu luettavuudesta, kuvien laadusta ja siitä, kuinka käyttäjä otetaan käyttöohjeessa huomioon. Tutkielman materiaali koostuu neljästä käyttöohjeesta, jotka kuuluvat Upo-merkkisille kuivausrummuille sekä yhdelle pyykkilingolle. Pyykkilingon käyttöohje on 1970-luvulta ja kuivausrumpujen ohjeet ovat 1980-, 1990- sekä 2000-luvulta. Kultakin vuosikymmeneltä analysoidaan yksi ohje.

Luettavuutta mitataan niin kutsutun luettavuusindeksin avulla. Indeksiluku paljastaa, kuinka helppo- tai vaikealukuinen teksti on. Käyttäjää voidaan puhutella joko sinuttelemalla tai teitittelemällä, tai kokonaan ilman persoonapronominia. Tutkielman tarkoitus on selvittää mitä tapaa käyttäjän puhuttelemiseen on käytetty kullakin vuosikymmenellä ja verrata käyttöohjeita toisiinsa. Varoitus- ja käskyvirkkeet on valittu analysoitavaksi siksi, että ne ovat tärkeimpiä osia käyttöohjeista, sillä niissä käyttäjää varsinaisesti neuvotaan laitteen käytössä. Jotta käyttöohjeita voidaan vertailla, ilmaistaan puhuttelutavat prosenttiosuuksina. Kuvallinen materiaali on käyttöohjeissa tärkeää, sillä sen avulla voidaan auttaa käyttäjää ymmärtämään erilaisia ohjeita, joita käyttöohjeissa annetaan. On myös hyvin tärkeää, että kuvat ovat selkeitä ja niitä on helppo tulkita. Lisäksi kuvan ja tekstin täytyy auttaa käyttäjää ymmärtämään se, mitä käyttöohjeessa yritetään kertoa. Käyttöohjeet voidaan jakaa neljään kategoriaan sen mukaan, kuinka paljon tekstiä ja kuvia ne sisältävät. On olemassa ainoastaan tekstiin perustuvia, tekstiin ja kuviin perustuvia, kuviin ja tekstiin perustuvia sekä pelkästään kuviin perustuvia dokumentteja.

Tutkielman tulokset osoittavat, että käyttöohjeet ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Käyttöohjeet ovat luettavuudeltaan helppoja tai korkeintaan keskivaikeita, luettavuusindeksi on yllättäen pysynyt kutakuinkin samana vuosien saatossa. Lisäksi käyttäjän puhuttelu on muuttunut teitittelystä sinutteluksi tai puhutteluksi kokonaan ilman persoonapronominia. Käyttöohjeiden kuvallinen materiaali on lisääntynyt määrällisesti, mutta prosentuaalisesti kuvien käyttö on vähentynyt. Kaikki käyttöohjeet nojaavat tekstiin ja kuvat toimivat tekstin tukena auttaen käyttäjää. Tutkielman tulos osoittaa, että käyttöohjeet ovat käytettävyydeltään hyviä.
Avainsanat:
teknisk kommunikation, läsbarhet, användbarhet, visualisering, manual
© Tritonia 2014-2019