Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Paakkolanvaara, Suvi

Palkitseminen ja työmotivaatio – Mainostoimistojen luovien asiantuntijoiden motivointi ja palkitseminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Koivunen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Palkitseminen ja motivointi ovat keskeinen osa henkilöstöjohtamista. Palkitsemisen tarkoituksena on muun muassa palkita työntekijöitä näiden tekemästä työstä, motivoida henkilöstöä ja ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikä motivoi mainosalan asiantuntijoita, eli luovia asiantuntijoita, sekä selvittää, mitä he ymmärtävät palkitsemisella, ja mitä palkitsemisen muotoja he pitävät kannustavina.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu motivaatioon liittyvistä teorioista. Tutkimuksessa esitellään myös yritysten käytettävissä olevia palkitsemisen tapoja, niin aineettomia kuin taloudellisiakin. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kolmesta mainostoimistosta.

Mainosalan luovia asiantuntijoita eniten motivoivat tekijät liittyvät itse työhön. Heidän yksi tärkeimmistä motivaattoreista näyttää olevan niin empiirisen aineiston kuin kirjallisuudenkin perusteella mielenkiintoiset, haasteelliset ja monipuoliset työtehtävät. Tulokset ja saavutukset töissä toimivat myös vahvoina motivaattoreina. Näiden lisäksi on nähtävissä palautteen, kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien sekä sosiaalisten suhteiden ja hyvän työympäristön positiivinen vaikutus työmotivaatioon. Mainosalan luovat asiantuntijat arvostavat palkan ja mahdollisen bonuksen lisäksi erityisesti aineettomia palkitsemistapoja. Peruspalkka ja bonus katsotaan tärkeiksi palkitsemisen keinoiksi, mutta myös erityisesti arvostus ja palaute, asiakkaan kiitos sekä työn sisältö ovat merkittäviä palkitsemisen tapoja.

Aineettomat palkitsemisen tavat ovat erityisen tärkeitä asiantuntijoita palkittaessa. Näyttäisi siis siltä, että työn sisällöllinen kehittäminen on palkkausta tehokkaampi keino, kun tavoitteena on pysyvästi nostaa työmotivaatiota.
Avainsanat:
Motivaatio, palkitseminen, asiantuntijat
© Tritonia 2014-2019