Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hietala, Anne

Virhe ja virheen seuraamukset asunto- ja kiinteistökaupassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Asuntokauppalaki sääntelee asunto-osakkeiden kauppaa ja maakaari kiinteistökauppaa. Tutkimuksessa perehdytään asunto- osakkeiden ja kiinteistöjen kaupankäynnissä esiintyviin virhetilanteisiin. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää asunto- ja kiinteistökaupan virheen ja miten lainsäädäntö poikkeaa asuntokauppalain ja maakaaren välillä. Lisäksi vertaillaan virhetyyppejä uuden ja käytetyn asunnon sekä kiinteistön kaupoissa. Tutkimuksessa vertaillaan myös virheiden seuraamuksia ja myyjän, kiinteistönvälittäjän ja kuntotarkastajan vastuuta.

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu ajantasaisesta lainsäädännöstä, lakien esitöistä sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä sopimussuhteisiin liittyvästä oikeuskirjallisuudesta ja oikeuskäytännöstä. Myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksia on tutkimuksessa käytetty hyväksi.

Asuntokauppalaki ja maakaari sääntelevät kauppalain ja kuluttajansuojalain ohella kaupan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Virheen oikaisun kannalta on tärkeeää, että ostaja reklamoi virheestä oikea-aikaisesti ja - muotoisesti. Merkitystä on myös sillä, onko myyjänä kuluttaja vai rakennusalan ammattilainen ja sillä, onko virhe olennainen. Mysö myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan tarkastusvelvollisuus ovat vaikuttavina tekijöinä arvioitaessa asunto- ja kiinteistökaupan virhetilanteita.
Avainsanat:
asunto-osake, kiinteistö, virhe, olennaisuus, tiedonantovelvollisuus, tarkastusvelvollisuus
© Tritonia 2014-2019