Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Sandström, Jaana

Vuorovaikutteinen johtaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vartiainen Pirkko
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää esimiehen kokemuksia hyvästä johtamisesta, erilaisista vuorovai-kutustilanteista, vuorovaikutteisesta johtamistavasta sekä esimiestyön tukimuodoista. Tutkimuksen tavoit-teena on tuottaa tietoa, millä tavoin vuorovaikutteinen johtaminen edesauttaa esimiestyötä, millaisia ko-kemuksia esimiehillä on onnistuneista ja haasteellisista vuorovaikutustilanteista sekä millaista tukea he ovat saaneet esimiestyöhön.

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat johtaminen, vuorovaikutus ja esimiestyö. Tutkimusote on kvalitatii-vinen ja teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan johtamista ja esimiestyötä johtamisteorioiden pohjal-ta. Vuorovaikutusta ja sen merkitystä tarkastellaan ihmisten johtamisen näkökulmasta. Empiirinen osuus hankittiin teemahaastatteluilla. Tutkimuksen kohteena oli viisitoista esimiestä, jotka työskentelivät Mehi-läisen työterveyshuollon asiakasyrityksissä ja kaikissa yrityksissä Työkuntoon-malli oli otettu käyttöön kokonaisuudessaan tai yrityksen omiin toimintamalleihin soveltuvin osin.

Esimieheltä vaaditaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutteinen johtaminen tarkoit-taa tasavertaista keskustelua, mielipiteiden huomioon ottamista ja kykyä kuunnella aidosti. Haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa esimiehet tarvitsevat eniten tukea. Esimiestyön tukimuotoja, kuten Työkuntoon- mallin tuomia apuvälineitä ja niiden vaikuttavuutta, tarkastellaan esimiesten näkökulmasta.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että esimiehet kokevat hyvän johtamisen perustuvan tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kaikessa esimiestoiminnassa. Lisäksi rehellisyyttä ja avoimuutta pidettiin hyvän johtamisen tunnusmerkkeinä. Vuorovaikutusta ja keskusteluja työntekijöiden kanssa pidettiin arvokkai-na. Haasteena oli löytää riittävästi aikaa muilta esimiestehtäviltä. Haasteelliset vuorovaikutustilanteet, kuten puheeksiottokeskustelut työntekijöiden kanssa koettiin vaikeina. Näihin tilanteisiin kulminoituu esimiesten tuen tarpeet, joihin työterveyshuollon kouluttama Työkuntoon-mallin, pitäisi tuoda sopivia apuvälineitä. Työkuntoon-malli erilaisine apuvälineineen oli käytännönläheisyydestään huolimatta jäänyt esimiehille etäiseksi eikä siitä muodostunut esimiestyön arkeen tarkoitettua työvälinettä.

Esimiestyö on yksinäistä ja siitä syystä erilaiset tukimuodot ovat tarpeellisia. Oman esimiehen tuki on tärkeintä. Arvokasta vertaistukea saa toisilta esimiehiltä. Tarvittaessa yritysten henkilöstöosaston ja työ-terveyshuollon henkilökunta tukee ja auttaa esimiehiä. Juuri yritysten henkilöstöosaston ja työterveys-huollon tulisi yhteistyössä parantaa työyhteisöjen terveyttä ja turvallisuutta sekä toimivuutta ja työhyvin-vointia. Saamalla Työkuntoon- malli osaksi työyhteisön toimintaa se tukisi samanaikaisesti esimiestyötä ja helpottaisi haasteellisia vuorovaikutustilanteita. Tähän kumppanuustoimintaan tulisi jatkossa yritysten henkilöstöosaston ja työterveyshuollon toimesta nykyistä määrätietoisemmin ja tehokkaammin panostaa.
Avainsanat:
Johtaminen, vuorovaikutus, esimiestyö
© Tritonia 2014-2019