Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Abdeen, Ilari

Korkoriskin vaikutus pankkiosakkeisiin Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Sihvonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tutkielmassa perehdytään pankkien toimintaan ja erityisesti tutkimaan korkoriskin vai-kutuksia pankkiosakkeiden tuottoon. Tarkastelun kohteena ovat sekä Suomessa että muualla Euroopassa toimivat pankit. Tutkielmaan on valittu tutkittavaksi ajanjaksoksi 1993–2011, jolloin saadaan tarpeeksi laaja aikaväli antamaan evidenssiä pankkiosak-keiden altistumisesta korkomuutoksille.

Tutkielma jakautuu kahteen osioon. Aluksi käydään laajan teoriaosion avulla lävitse se, kuinka pankit toimivat, ja erityisesti perehdytään pankkien taserakenteeseen, jolloin ym-märretään korkojen merkityksen pankkien tuotoissa. Teoriaosion avulla käsitellään myös olennaiset asiat korkomarkkinoista sekä osakkeiden arvonmäärityksestä, joiden avulla ymmärretään empiriaosioon siirryttäessä pankkien tuottorakenne. Tutkielman teoriaosion pohjalta muodostetaan myös empiirisessä osiossa käytettävä malli.

Empiirisessä osiossa tutkitaan teorian pohjalta muodostetun mallin avulla, mitkä tekijät korkomarkkinoilla vaikuttavat pankkiosakkeiden tuottoihin. Teorian perusteella pankki-en tuottojen rakenteeseen vaikuttaa erityisesti pitkien ja lyhyiden korkojen ero suhteessa pankkien taserakenteeseen. Empiirisessä osiossa etsitäänkin evidenssiä, mikä on pitkien ja lyhyiden korkojen vaikutus pankkien tuottoihin yhdessä markkinatekijän kanssa.

Tutkielmasta saadut tulokset viittaavat pankkien olevan suojautuneen korkoriskien va-ralta sekä Euroopassa että Suomessa. Nykypäivänä pankeilla on paljon keinoja suojautua korkoriskien varalta, ja erityisesti johdannaistuotteet ovat käytössä. Tämän tutkielman perusteella voidaan sanoa markkinoilla olevan suuri vaikutus pankkien tuottoihin, mutta pankit ovat hyvin suojautuneita korkomuutosten tuomien korkoerojen varalta eikä tutkimus antanut merkittäviä viittauksia korkomuutosten vaikutuksista pankkiosakkei-den tuottoihin.
Avainsanat:
korkoriski, pankkiosake, tuotto
© Tritonia 2014-2019