Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Lintilä, Jukka

OPERATIIVISISTA SYISTÄ JOHTUVAN TUOTANTOAJAN MENETYKSEN TUTKIMINEN JA VÄHENTÄMINEN ELINTARVIKETUOTANTOLINJOISSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
124
Tuotantoyritysten tuotantoprosessien kehittäminen on monien yritysten mielenkiinnon kohde. Tuotantoprosesseja parantamalla voidaan vastata kuluttajien vaatimuksiin markkinoilla paremmin. Parantuneet tuotantoprosessit tuovat kustannussäästöjä, joustoja sekä mahdollisuuksia yritysten toiminnan suunnittelussa. Valio Oy halusi parantaa tuotantoprosessejaan, joten tämän pro gradu - tutkielman tarkoituksena on vastata tähän haasteeseen. Tutkimus toteutettiin Valio Seinäjoen tehtaan rasva- ja rahkatuotantolinjoilla.

Tutkimus on jaettu kahteen eri osaan: teoreettiseen ja empiiriseen. Teoriaosa pohjustaa tutkimusongelman ratkaisemisessa tarvittavia työvälineitä. Teoriaosa käsittelee Lean-ajattelua, OEE -mittaria, SMED -työkalua sekä sense and respond -menetelmää. Empiirisessä osassa SMED -työkalua sekä sense and respond -menetelmästä luotua kyselytutkimusta sovelletaan tuotantolinjojen operatiivisten aikojen käsittelyyn.

Tutkimuksen tuloksena molempien tuotantolinjojen toiminnasta löydettiin asioita, jotka vaikuttavat hyvinkin paljon operatiivisten tuotantoaikojen syntymi-seen. Toisena tuloksena voidaan pitää sitä, että SMED -teoria sekä sense and respond -menetelmän kyselytutkimus soveltuvat hyvin samanaikaiseen tutkimukseen. Ne tuottivat samansuuntaisia tuloksia.
Avainsanat:
prosessin kehittäminen, operatiivinen tuotantoaika, sense and respond, SMED, OEE
© Tritonia 2014-2019