Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Savonen, Kuisma

Arvontuotto toimittajaverkostossa. Case ABB Pienjännitekojeet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ABB Oy:n Pienjännitekojeet-liiketoimintayksikön toimittajaverkostoa ja sen arvontuoton mekanismeja. Tutkimus on suoritettu osana ABB Pienjännitekojeiden toimitusvarmuuden kehittämisprojektia, ja sen tarkoituksena on kartoittaa case-yrityksen toimittajaverkoston rakenne ja siinä tapahtuva arvontuotto sekä luoda ehdotuksia verkoston toiminnan kehittämiselle. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen on yhdistetty strategisen johtamisen verkostoteoriaa, toimitusketjujen hallinnan teoriaa sekä arvoajattelun ja arvovirtojen hallinnan teoriaa. Toimittajaverkoston arvontuottoa on tutkimuksessa lähestytty jakamalla verkostossa tapahtuva arvontuotto jalostusarvoa, yhdistelyarvoa sekä ongelmanratkaisuarvoa tuottavaan toimintaan. Tätä jaottelua on edelleen syvennetty tarkastelemalla eri arvotyyppejä tuottavaa toimintaa yksittäisen yrityksen, yritystenvälisten suhteiden sekä koko verkoston tasoilla. Tutkimusmetodina on käytetty upotettua tapaustutkimusta, joka soveltuu toimittajanverkoston kaltaisten moniulotteisten ilmiöiden ja rakenteiden tutkimiseen usealla analyysitasolla. Tutkimusta varten käytetty aineisto on kerätty haastattelemalla ABB Pienjännitekojeiden ja verkostossa toimivien alihankkijoiden henkilöstöä sekä tutustumalla verkoston toimijoiden prosessikuvauksiin, laatukäsikirjoihin ja muuhun dokumentaatioon. Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että verkoston arvontuottoa on mielekästä tarkastella edellä esitetyn arvon kolmijaon kautta usealla eri analyysitasolla. Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että tutkittavan verkoston arvontuotossa on kehitettävää kaikkien eri arvotyyppien osalta. Erityisesti ongelmanratkaisuarvontuotto oli tutkimuksen aikana verkostossa vähäistä. Eri arvotyyppejä tuottavan toiminnan analysoinnin tuloksena verkostolle muodostettiin viisi esitystä kehitysprojekteiksi sen arvontuoton parantamiseksi.
Avainsanat:
Toimittajaverkosto, jalostusarvo, yhdistelyarvo, ongelmanratkaisuarvo
© Tritonia 2014-2019