Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Mikkonen, Mari

Toimittajaverkoston ohjaus rakennusalalla - kilpailuttamisella, käskemisellä vai kumppanuudella?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee rakennusalan verkostojen ohjausta. Työn tarkoituksena tunnistaa ja kuvailla rakennusalan toimittajien ohjauksessa käytettäviä ohjausmekanismeja kärkiyrityksen näkökulmasta. Tutkimusongelmassa kysyttiin miten erilaiset taloudellisen toiminnan ohjausmekanismit ilmenevät rakennusalan verkostoissa. Toimittajaohjausta tarkasteltiin työssä kolmen mekanismin avulla, joita ovat markkina, hierarkia ja sosiaalinen ohjaus. Aiemmassa kirjallisuudessa ohjausmekanismeja on kuvailtu suurimmaksi osaksi erillisinä keinoina, mutta tässä tutkimuksessa pyrittiin huomioimaan niiden yhtäaikainen hyödynnettävyys ja kussakin mekanismissa piilevät edut.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostivat kolmen mekanismin keskeiset ohjauskeinot. Teoriassa pyrittiin kuvailemaan ohjausmekanismien tyypillisiä piirteitä ja niiden käytön vaikutuksia verkoston välisiin suhteisiin ja ohjauksen tasoon. Tutkimuksessa noudatettiin laadullista tutkimusotetta. Aineisto kerättiin haastatteluin, joissa pyrittiin selvittämään toimittajavalintaan ja -seurantaan, kilpailuun ja sopimuksellisiin seikkoihin liittyvien kysymysten avulla verkosto-ohjauksessa ilmeneviä keinoja. Rakennusala valikoitui tutkimuskohteeksi alan kilpailullisesta luonteesta ja kärkiyritysvetoisesta toiminnasta johtuen. Alan kiinnostavuutta lisää myös sen pirstoutunut ympäristö ja pitkät toimitusketjut.

Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan rakennusalan verkostoa ohjataan hintamekanismin avulla. Kilpailuttamista ja kustannusten ohjausta käytettiin eniten toimittajien ohjauksessa ja valinnassa. Hierarkiaan perustuva ohjaus ilmenee sopimusten teossa ja seurannassa, missä kaikki vastaajat korostivat omaa neuvotteluvoimaansa. Sosiaalista mekanismia hyödynnettiin tutkimuksen mukaan eniten toimittajavalinnassa, jossa kriteereiksi nousevat hinnan ohella toimittajan arvot ja asenteet. Rakennusalan verkostojen ohjauksessa esiintyy kaikkien mekanismien piirteitä, mutta niiden käyttö riippuu toimittajien määrästä, suhteen kestosta sekä kärkiyrityksen tavoitteista esimerkiksi kehitykseen liittyvissä seikoissa. Markkinaohjauksesta huolimatta lähes kaikissa toimittajasuhteissa tavoitellaan jonkin asteista jatkuvuutta.
Avainsanat:
rakennusala, toimittajaverkosto, ohjaus
© Tritonia 2014-2019