Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Inkeri, Laura

SUOMALAISTEN ESPANJAAN MUUTTO JA YHTEISÖLLISYYS ESPANJASSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Muuttoliike Suomesta Espanjaan on kasvanut 30 vuoden aikana Tutkimukseni käsittelee espanjansuomalaisten muuton syitä, muuttajien tyyppejä, yhteisöllisyyttä ja Facebook - yhteisöpalvelimen merkitystä yhteyden pidossa ja yhteisöllisyyden ylläpidossa. Tutkimusjoukoksi olen valinnut Facebook-yhteisöpalvelinta käyttäviä espanjansuomalaisia.

Tutkimukseeni liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa muuttoliike, siirtolaisuus, kausisiirtolaisuus, yhteisö ja facebook. Tutkimuksessani haen vastauksia kysymyksiin: Minkälaisia muuttajia ovat Facebookia käyttävät espanjansuomalaiset? Mitkä ovat olleet heidän muuttonsa syyt ja siihen liittyneet kokemukset? Miten he kokevat espanjansuomalaisten yhteisöllisyyden, ja onko Facebook tukenut yhteisöllisyyttä?

Pohjateoriana käytin tutkimuksessani Everet Leen työntö−veto -mallia. Muut lähteet tutkimuksessani oli kolme aikaisempaa tutkimusta Espanjan suomalaisista. Kaikissa tutkimuksissa tuli ilmi, että muuttajat ovat olleet yleensä vanhempia eläkeikäisiä, jotka asuvat Espanjassa osan vuotta. Muuton syistä tärkeimpiä oli ilmasto ja terveys. Espanjansuomalaisten yhteisö nähdään tiiviinä, jopa tietynlaista eristäytymistä suomalaisten kesken oli huomattavissa.

Toteutin oman kyselytutkimuksen Facebookia käyttäville espanjansuomalaisille. Facebookia käytin apuna kohderyhmän tavoittamisessa. Facebookia käyttävät espanjansuomalaiset olivat iältään nuoria, suuri osa asui Espanjassa vakituisesti. Muuton syitä olivat muun muassa ilmasto ja seikkailunhalu. Facebookia käyttävät espanjansuomalaiset näkivät espanjansuomalaisten yhteisön tiiviinä, mutta eivät ole eristäytyneitä suhteessa paikallisiin Espanjalaisiin asukkaisiin. Facebookilla ei ole ollut suurta merkitystä vastaajien sopeutumiselle Espanjaan eikä se ollut myöskään kovin tärkeä yhteisöllisyyden ylläpitoväline espanjansuomalaisten välillä. Facebookilla oli kuitenkin merkitystä espanjansuomalaisilla yhteyksien pitämisessä Suomeen.

Tutkimukseni tulokset eroavat jonkin verran käsittelemistäni aikaisemmista espanjan suomalaisista tehdyistä tutkimuksista. Muuttajat olivat nuorempia, muuton syyt erosivat ja yhteisöllisyys oli löyhempää. On hyvin todennäköistä, että tutkimustulosten erot johtuvat siitä seikasta, että kyselyyni osallistuneet olivat huomattavasti nuorempia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Vaikka Facebookia käyttävät espanjansuomalaiset eivät edustaneet yleisintä Espanjaan muuttaneiden ryhmää eli eläkeläisiä, tulokset antavat kuitenkin uutta näkökulmaa Espanjaan muutolle.
Avainsanat:
Muuttoliike, siirtolaisuus, yhteisöllisyys, facebook
© Tritonia 2014-2019