Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Järvinen, Henriikka

Johdon optioiden vaikutus yrityksen suorituskykyyn

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kim Ittonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko johdon optioilla vaikutusta yrityksen suori-tuskykyyn. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella ei ole päästy täydelliseen yhteis-ymmärrykseen siitä, miten nämä kaksi tekijää vaikuttavat toisiinsa, sillä tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Agenttiteorian avulla saadaan teoreettinen perusta sille, miksi yritysten tulisi käyttää palkitsemisjärjestelmiä, sekä erityisesti sille, miksi juuri johdon kannustaminen on tär-keää. Agenttiteorian mukaan tyypillinen intressiristiriita syntyy yrityksen johdon ja osakkeenomistajien välille. Osakkeenomistajat haluavat maksimoida yrityksen arvon, tilanteessa kuin tilanteessa. He ovat valmiita kantamaan suurenkin riskin, mikäli myös tuotot ovat sen mukaisia. Johtajat taas saattavat helposti kaihtaa riskinottoa ja samalla siis suurempia tuottoja, sillä haluavat maksimoida oman hyvinvointinsa. Osakkeenomis-tajien tavoitteena onkin saada johdon hyöty vastaamaan heidän omaa hyötyään. Ratkai-su tähän voi löytyä johdolle suunnattavasta optio-ohjelmasta.

Tutkimusotos koostuu vuonna 2010 OMX Helsinkiin listatuista, suurimmista suomalai-sista yrityksistä. Otoksen ulkopuolelle on rajattu pankit sekä vakuutus – ja sijoitusyhtiöt sekä yritykset, joiden omistusrakenne on perheomistajuuden kannalta epäselvä. Tutki-musaineisto on kerätty tunnuslukujen osalta Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ylläpi-tämästä tilinpäätöstietokannasta, joka kattaa Suomen 500 suurinta yritystä. Johdon opti-oiden osalta aineisto on kerätty käsin ja tiedot yritysten omistusrakenteesta on saatu perheyritysten liitolta sekä valtionyhtiöiden osalta heidän Internet-sivuiltaan. Aineisto on kerätty vuoden 2010 tilinpäätöstiedoilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään usean selittäjän regressioanalyysiä. Yrityksen suorituskykyä mittaavat seuraavat kolme selitet-tävää muuttujaa: oman pääoman tuottoprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti sekä koko pääoman tuottoprosentti. Selittäviksi muuttujiksi on valittu liikevaihto, suhteellinen velkaantuneisuus, toimiala, omistusrakenne sekä johdon optiot.

Tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan johdon optioiden ja yrityksen suorituskyvyn väliltä ei löydy positiivista yhteyttä vuonna 2010. Johdon optioilla ei siis ole vaikutusta yrityksen suorituskykyyn.


Avainsanat:
Johdon optiot, yrityksen suorituskyky, agenttiteoria, regressioanalyysi
© Tritonia 2014-2019