Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Isotalus, Enni

Mainetta vai mammonaa? Palkitsemisen kokemus eri urakehitysvaiheissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
138
Palkitseminen on kiehtova kokonaisuus ja sen onnistumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Yksi näistä tekijöistä on yksilön oma kokemus palkitsemisesta. Jokainen yksilö kokee palkitsemisen eri tavalla riippuen hänen sen hetkisestä elämäntilanteestaan. Näitä yksilöllisiä eroja ei ole tutkittu juurikaan Suomessa, joten tämä tutkimus tuo varmasti arvokasta uutta tietoa palkitsemisen yksilöllisestä kokemisesta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia yksilöiden suhtautumista palkitsemiseen eri urakehitysvaiheissa. Tarkoituksena on myös selvittää millaisessa uravaiheessa tutkittavat yksilöt kokevat olevansa, miten eri uravaiheissa olevia yksilöitä palkitaan tällä hetkellä ja miten he toivoisivat heitä palkittavan. Palkitsemisen merkitys vaihtelee yksilön eri elämänvaiheissa ja näistä eroista olisi hyvä olla tietoinen, jotta palkitsemisjärjestelmästä saataisiin mahdollisimman tehokas.

Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan palkitsemista ja urakehitystä. Palkitsemisesta esitellään erilaiset aineelliset ja aineettomat palkkiot. Urakehitysosiossa esitetään erilaisia teorioita urakehityksestä, joita myöhemmin sovelletaan tulosten analysoinnissa. Tutkimuksen tuloksia esitellään Salmisen (2005) työelämän kaari -teorian pohjalta, jonka mukaan uravaiheita on viisi: nuori työelämässä, nuori aikuinen, aikuinen, kokenut aikuinen ja aktiivityöstä vapautunut konkari. Pankkialan urakehitystä kuvataan Scheinin (1971) urapuun avulla, jossa eteneminen uralla tapahtuu vertikaalisesti siirtymällä hierarkiatasolta toiselle sekä horisontaalisesti siirtymällä joko säteittäin tai eri funktioiden välillä. Pankkialan uria esitellään Baruchin (2004a) taulukon pohjalta, jossa vertaillaan perinteisen ja muuntuvan uran ilmiöitä.

Aineisto kerättiin haastattelemalla POP Pankkien henkilöstöä (n=15). Tutkimuksen mukaan eri urakehitysvaiheissa olevat henkilöt pitävät suurimmaksi osaksi samoja asioita tärkeinä riippumatta urakehitysvaiheesta. Tietyt asiat kuitenkin korostuvat eri ryhmissä. Työn sisältöä, vakituista työsuhdetta, palautetta ja kiitosta arvostetaan paljon lähes jokaisessa uravaiheessa. Nuorempana uran alkuvaiheessa arvostetaan perinteisesti enemmän rahallista palkitsemista kuin vanhempana uran loppuvaiheessa. Vapaa-aika on tärkeää lähes kaikille riippumatta uravaiheesta.
Avainsanat:
palkitseminen, ura, urakehitys
© Tritonia 2014-2019