Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Myllykoski, Taina

Teknisten tekstien tyyli. Tarkastelussa maatalouskoneita käsittelevät artikkelit, esitteet, mainokset ja ohjekirjat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nuopponen Anita
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
95
Tutkimuksessa tarkastellaan teknisten tekstien tyyliä keskittyen erityisesti maatalouskoneita käsitteleviin teknisiin teksteihin. Tutkimuksessa tutkittiin neljän eri tekstilajin kon-tekstuaalisia tekijöitä, tyylipiirteitä ja sanojen määriä virkkeissä. Teknisten tekstien tyy-lin tutkimusta ei ole paljon tehty, ja tutkimuksessa haluttiinkin selvittää, miten eri tekstilajit eroavat toisistaan, ja millaisia teknisten tekstien tyylipiirteet ovat. Tyylin tutkimukseen liittyy aina ongelmia, sillä se on laaja alue, ja tutkimukseen voisi ottaa mukaan monenlaisia tyylintutkimuksen menetelmiä.

Tutkimuksessa aineistona oli maatalouskoneita käsitteleviä teknisiä tekstejä artikkeleja, esitteitä, mainoksia ja ohjekirjoja. Jokaista eri tekstilajia oli tutkimuksessa mukana neljä kappaletta, eli yhteensä tutkimuksessa oli 16 teknistä tekstiä. Tutkimuksen teksteistä ohjekirjat ja esitteet ovat Junkkari Oy:lta, mainokset ovat Koneviesti-lehdestä ja artikke-lit ovat ilmestyneet Maaseudun tulevaisuus -lehdessä. Aineiston tekstit olivat tyylipiir-teiltään konkreettisia, sillä niissä kaikissa puhuttiin esimerkiksi koneista tarkasti ja käytettiin tarkkoja termejä eikä puhuttu laajasti tai abstraktisti asioista. Teksteissä oli myös selviä tyylipiirre-eroja siinä, olivatko niissä esiintyvät verbit toimintaa ilmaisevia vai passiivisia, ja ovatko tekstit subjektiivisia tai objektiivisia, eli tuliko teksteissä ilmi kirjoittajan mielipide vai ei.

Tekstit jakaantuivat niin kontekstuaalisilta tekijöiltään, tyylipiirteiltään kuin sanojen määränkin osalta kolmeen eri ryhmään tiedottaviin teksteihin, toimintaa ohjaaviin teks-teihin ja mainostaviin teksteihin. Mainostavat tekstit jakaantuivat vielä analysoiviin ja kuvaileviin teksteihin. Nämä ryhmät olivat samanlaisia kuin muillakin tutkijoilla, mutta eroavaisuuksia oli esimerkiksi siinä, että mainokset ja esitteet olivat jaettu ryhmiin eri tavalla. Tutkimuksessa tuli ilmi myös se, että vertailukohteena käytetty Saukkosen (1984) tyylilajiluokittelu osoittautui laajaksi luokitteluksi, sillä yhden aihealueen tutki-minen sai aikaan tarkempia tuloksia tyylilajin tyylipiirteisiin.


Avainsanat:
tekniset tekstit, tyyli, tyylintutkimus, erikoiskieli
© Tritonia 2014-2019