Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Niinikangas, Silja

"Sodankaltaisissa olosuhteissa". Suomalaisen kriisinhallinnan representointi sanomalehden diskursseissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela, Suvi Isohella
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tutkielmassa käsitellään suomalaiseen rauhanturvaamiseen liittyvien diskurssien ja representaatioiden muodostumista lehtikirjoittelussa Afganistanin kriisin (2001–) aikana. Taustalla on ajatus median vallasta esittää ilmiöitä tietyistä näkökulmista, mikä vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia lukija voi tiedotusvälineiden uutisoinnin perusteella luoda. Mielikuvilla on oma vaikutuksensa mielipiteenmuodostukseen ja sen kautta muun muassa yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen ja toimintaan.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia representaatioita suomalaisista rauhanturvaajista ja kriisinhallintaoperaatiosta Afganistanissa muodostuu ja välittyy eri diskurssien kautta. Aineistona on Helsingin Sanomien Afganistanin rauhanturvaamista koskeva kirjoittelu vuosilta 2009 ja 2010. Menetelmällisen teoriapohjan muodostaa kriittinen diskurssianalyysi, joka perustuu ajatukseen todellisuuden rakentumisesta kielen kautta. Kriittinen diskurssianalyysi nähdään tulkinnallisena menetelmänä, jossa otetaan huomioon tutkijan subjektiivinen asema. Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat diskurssi ja representaatio. Taustoittavina ilmiöinä käsitellään Afganistanin lähihistoriaa, rauhanturvaamisen vaiheita ja Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

Aineistosta on eritelty kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti jutuissa esiintyviä, toistuvia diskursseja. Diskurssien pohjalta on määritetty kriisinhallinnan piiristä muodostuvia henkilöitä ja asiantiloja koskevia representaatioita. Tutkimustulokset osoittavat, että lehtikirjoittelussa Afganistanin haasteellisuus kriisinhallinnan operaatioalueena korostuu. Suomalaiset rauhanturvaajat nähdään kaikkeen varautuneina, tiedostavina sekä hyvin koulutettuina toimijoina, pääosin siis positiivisesti. Asiantilat representoidaan olosuhteiden vaativuuden, vaaran lisääntymisen ja kielteisten seurausten kautta, jolloin representaatio rakentuu suhteellisen negatiiviseksi. Myönteisiin seurauksiin, edistykseen ja kehitykseen liittyvät diskurssit jäävät hyvin vähäisiksi.
Avainsanat:
Afganistan, diskurssi, Isaf, kriisinhallinta, kriittinen diskurssianalyysi, rauhanturvaaminen, representaatio, sota
© Tritonia 2014-2019