Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Lehtinen, Aila

Osakeyhtiön yritysjärjestelyjen verokohtelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Sivumäärä:
100
Tutkimuksessa tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tarkastella sitä, miten yritysjärjestelydirektiivin (90/434/ETY) mukaan toteutetaan osakeyhtiössä osakevaihto, liiketoimintasiirto, jakautuminen ja sulautuminen, jotta verotus lykkääntyy myöhempään ajankohtaan. Suomessa osakeyhtiön yritysjärjestelyissä ongelmia aiheuttaa se, että uudelleenjärjestelyihin sovelletaan sekä vero- että osakeyhtiölain säännöksiä, minkä vuoksi lopputuloksena voi olla, että EVL 52 a - 52 g §:ien säännökset eivät täyty.

Yritysjärjestelydirektiivi on EY-oikeutta ja tavoitteena on edistää rajat ylittäviä uudelleenjärjestelyjä ilman verotuksellisia esteitä ja samalla turvata kunkin EU-jäsenvaltion taloudelliset edut. Taloudelliset edut turvataan jättämällä varallisuus perustettavaan kiinteään toimipaikkaan, jolloin asuinvaltiolla säilyy verotusoikeus. Osakevaihto, liiketoimintasiirto, jakautuminen ja sulautuminen toteutetaan jatkuvuusperiaatteella ja osakkeenomistajat saavat vastikkeeksi uusia liikkeelle laskettuja osakkeita, joiden verotus siirtyy edelleen luovutusajankohtaan. Käteisvastike on veron alaista tuloa. Osakeyhtiö saattaa menettää vero- ja osinkoylijäämät, yhtiöveron hyvitykset sekä tappioiden vähennysoikeudet välillisen tai välittömän omistajanvaihdoksen seurauksena. Yritysjärjestelyissä verotus on lykkääntyvää, mutta uusien osakkeiden nopea edelleen luovutus ja peräkkäiset sarjajärjestelyt voidaan tulkita verotuksessa veron kiertämiseksi.

Osakeyhtiön yritysjärjestelyjen verokohtelua tutkittaessa päädytään siihen, että osakkeenomistajilla on lakiin perustuvat oikeudet uudelleen järjestellä omistus- ja yhtiörakenteita. Yritysjärjestelyjen toteuttamisessa keskeisenä ovat EVL 52 a - 52 g §:ien säännökset, mitkä ovat yritysjärjestelydirektiivin mukaisesti yhdenvertaiset, mutta verrattaessa yksittäisien yritysjärjestelymuotojen säännöksiä keskenään, päädytään normien epätäsmällisyyksiin ja monitulkintaisuuksiin. EVL:n ja OYL:n osin vastakkaisien säännöksien vuoksi voi syntyä veroansoja ja kohoavia transaktiokustannuksia.
Avainsanat:
Osakevaihto, liiketoimintasiirto, jakautuminen, sulautuminen, verotus
© Tritonia 2014-2019