Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Eriksson, Joonas

Tuulivoimarakentaminen Suomessa, julkisen päätöksenteon sujuvuuden selvitys

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marja Naaranoja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten julkinen päätöksenteko vaikuttaa tuulivoiman rakentamiseen ja kuinka sujuvaksi päätöksentekoprosessi koetaan tuulivoimatuottajien näkökulmasta. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tuulivoimakapasiteettia on suunniteltu lisättävän nykyisestä noin 150 megawatista 2000 megawattiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteiden lisäksi myös luonnonolojen puolesta tuulivoimalla on Suomessa moninkertainen potentiaali lisätä nykyistä kapasiteettia, sillä suotuisia olosuhteita on todettu riittävän pitkin merialueita ja tuntureita. Tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavan julkisen päätöksenteon sujuvuutta tarkastellaan lupa-asioiden, kaavoituksen, sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kautta.

Teoreettinen viitekehys käsittelee tuulivoimarakentamista kahdesta näkökulmasta. Ensiksi esitellään itse tuulivoimaa ja sen tämän hetkistä asemaa Suomessa, sekä käydään läpi tuulivoimalan ominaisuuksia, sekä käytön- ja rakentamisen aikaisia vaikutuksia talouden ja ympäristön kannalta. Toisaalta pureudutaan niihin julkisen päätöksenteon vaiheisiin joita tuulivoimahankkeen on käytävä läpi ennen kuin rakentaminen saatetaan aloittaa.

Tutkimusaineisto koostuu henkilökohtaisista haastatteluista, eri tahojen julkaisuista ja selvityksistä aihealueeseen liittyen sekä elektronisessa muodossa julkaistujen päivälehtien artikkeleista. Tuloksista ilmenee tuulivoimatuottajien kokevan nykyisen päätöksentekoprosessin raskaana ja aikaa vievänä, jossa vaadittujen selvitysten määrän katsotaan olevan epäsuhtainen verrattuna tuulivoimahankkeiden vaikutuksiin. Esiin nousi myös selkeiden ohjeistusten ja toimintatapojen puute, mikä osaltaan hidastaa päätöksentekoa. Lisäksi voidaan näyttää toteen, että alueellisen viranomaistahon omilla asenteilla ja aloitteellisuudella on vaikutusta hankkeiden sujuvuuden kannalta.
Avainsanat:
Tuulienergia, julkinen päätöksenteko
© Tritonia 2014-2019