Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Sopanen, Pertti

OSAAMISEN JA TIEDON JOHTAMINEN ESIMIESTYÖSSÄ: Tarkastelussa työntekijöiden kokemukset perusterveydenhuollossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Tutkimuksen kohteena ovat perusterveydenhuollon hoitotyöntekijöiden kokemukset osaamisen ja tiedon johtamisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden kokemana, mitkä ovat osaamisen ja tiedon johtamisen edellytykset perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa selvitetään millaiset esimiehen tiedolliset ja taidolliset johtamisominaisuudet vahvistavat osaamisen ja tiedon johtamiskäytäntöä. Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, miten esimiehen osaamisen johtaminen näyttäytyy työntekijöiden ammatillisen kehittymisen tukemisessa.

Tutkimusta varten haastateltiin 16 hoitajaa Järvenpään ja Keravan kaupunkien avoterveydenhuollon toimintayksiköistä. Haastateltavat hoitajat olivat terveyskeskuksen vastaanoton, päivystyksen, vuodeosaston ja kotisairaalan hoitohenkilökuntaa. Tutkimus suoritettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimustulosten analyysikeinona on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkimusaineisto on luokiteltu ylä- ja alakategorioihin. Tutkimustuloksia verrataan teoreettiseen aineistoon pohjautuvaan tietoon.

Tutkimustulosten perusteella perusterveydenhuollon lähiesimiehen tulee tuntea toiminnan moninaisuus, toimintaedellytykset, työntekijöiden ammattitaito ja osaamistasot johtaessaan osaamista. Esimiehen tulee olla strategisen kehittämistyön priimusmoottori ja osata kohdentaa hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusta tarvelähtöisesti. Esimieheltä odotetaan tunneherkkyyttä tulkita hoitotyöntekijän oppimisvalmiutta.

Esimiehen omat vuorovaikutustaidot vaikuttavat merkittävästi työyhteisön ilmapiirin syntymiseen. Luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri vahvistavat hoitotyöntekijöiden motivaatiota kouluttautua ja hankkia lisää tietoa sekä vahvistaa omaehtoisesti hankitun osaamisen kehittymistä. Esimiehen sanallisella ja sanattomalla viestinnällä on suuri merkitys työntekijöiden osaamisen vahvistamisessa.

Esimiehen johtamistaidoilla on suuri vaikutus hoitotyöntekijöiden osaamisen lisäämisessä. Kannustus, motivointi, mahdollistaminen ja läsnä oleminen ovat niitä asioita, jotka tukevat työntekijän ammatillista kehittymistä. Hoitotyöntekijät odottavat esimiehen tukea hoitotyössä vaikeiden potilastapausten käsittelyssä. Lähiesimiehen odotetaan olevan hoitotyön asiantuntija. Esimiehen antama malli vahvistaa hoitotyöntekijöiden omaa ammatillista osaamista.

Esimieheltä toivotaan saatavan palautetta työssä onnistumisesta. Työntekijät kaipaavat myös palautetta epäonnistumisista. Palautteen saaminen kannustaa työntekijää hankkimaan uutta tietoa, joka edistää hoitotyön asiantuntijuuden saavuttamista.
Avainsanat:
Perusterveydenhuollon toimintaympäristö, osaaminen, tieto, osaamisen johtaminen ja tiedolla johtaminen
© Tritonia 2014-2019