Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Jaskari, Harri

LOGISTIIKKAPALVELUYRITYKSEN KEHITYSTARVEKARTOITUS - Toimiala-analyysi, case Tuoretie

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on, lihan- ja kalanjalostusteollisuuden logistiikkatoimialan kartoituksen avulla, löytää asiakkaiden nykyisiä ja tulevia liiketoiminnan tarpeita, jotta alan kehityssuunnat ja tuoteideoiden oikeellisuus varmistuisi.

Työ on tehty toimeksiantona Tuoretie Oy:lle, joka on Atrian, Poutun ja Saarioisen omistama logistiikkapalveluyritys. Tuoretie toimii lähinnä siirtokuljetusten logistiikan palvelujen tarjoajana. Tuoretie on TPL-yritys, joka tarjoaa laajempia logistiikan hallintaan ja kehittämiseen liittyviä palveluja kuin pelkkä kuljetusyritys.

Työn teoreettinen viitekehys muodostuu pohjoismaisen TPL-tutkimuksen sekä verkostoajattelun pohjalle. Molemmissa nousee esille vahvasti liikesuhteen integraation merkitys yhteistyölle. Transaktiokustannusten merkitys liikesuhteen rakentamisen pohjalla nousee merkittävään rooliin, yhdessä verkoston strategisen merkityksen kanssa.

Työssä noudatetaan konstruktiivista tutkimusotetta. Aineiston perustana ovat haastattelut jotka tehtiin kaikkien toimialan merkittävimpien teollisuuden toimijoiden parissa, HKScania lukuun ottamatta. Haastattelut olivat pääasiassa kahden välisiä vapaamuotoisia keskusteluja, joihin osallistui logistiikasta vastaavia johtajia ja päälliköitä.

Työn tuloksena rakentui kuva toimialan kehityssuunnasta, kilpailutilanteesta sekä logistiikkapalveluiden tulevista tarpeista. Tämän näkemyksen pohjalta työssä pohditaan erilaisia verkoston antamia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi erilaisia tuotteistettavissa olevia moduuleja nousee esille. IT-tuotteiden ja – palvelun rooli on merkittävä.

Johtopäätöksenä todetaan että massaräätälöinnin ja sopivan palvelumoduuli -valikoiman avulla on TPL:n mahdollista integroitua asiakkaisiinsa. Tämä integroituminen tuo synergiaetuja sekä stabiloi liiketoimintaa. Alalla on kuitenkin isoimmaksi ongelmaksi nousemassa kuljetuskustannukset, joten ensisijainen arvontuotto tapahtuu jakeluketjun kustannusten optimoinnin kautta. Tämä voidaan tehdä sopivilla koontiratkaisuilla, joko keräilyvaiheessa tai kokoamalla ja hajauttamalla tavaravirtoja sopivalla tavalla.
Avainsanat:
Third Party Logistics, TPL, logistiikkapalvelut
© Tritonia 2014-2019