Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Mustonen, Tommi

Riskienhallinta ulkoistamisprosesseissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Nykyään yritykset keskittyvät entistä enemmän ydinliiketoimintoihinsa ja pyrkivät entistä enemmän hoitamaan yrityksen ulkopuolella sellaiset toiminnot, joiden ei katsota olevan yrityksen ydinosaamista. Yrityksen toimintojen antamista ulkopuolisten tahojen käsiin kutsutaan ulkoistamiseksi. Ulkoistamisella on pyritty siihen, että yritysten ei tarvitsisi tinkiä mistään, mutta samalla ne pystyisivät entistä paremmin keskittymään siihen minkä ne osaavat parhaiten.

Ulkoistamispäätökset tehdään monesti nopeasti, ja ulkoistaminen tehdään lähinnä kustannuslaskelmien perusteella ottamatta huomioon, tai käsittämättä, miten laaja prosessi ulkoistaminen onkaan. Jos ulkoistaminen epäonnistuu, se saattaa pahimmillaan merkitä koko yritystoiminnan loppumista. Tässä työssä keskitytäänkin ulkoistamisprosessissa mahdollisesti kohdattaviin riskeihin, mutta käydään läpi lyhyesti myös perusteita ulkoistamiselle ja ulkoistamisesta saatavia hyötyjä.

Riskit kategorioitiin kirjallisuuden perusteella ryhmiin ulkoistamisprosessin vaiheiden mukaan ja käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Tämän jälkeen haastatteluiden pohjalta analysoidaan sitä, millaisia riskejä yritykset todellisessa elämässä kohtaavat ulkoistusprosessiensa aikana, ja verrataan tuloksia teoriassa esitettyihin riskikategorioihin. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään sitä, miten eroavat tuotanto- ja palveluyrityksen riskit ulkoistamisprosessin yhteydessä.

Työtä tehdessä kävi ilman aiheen monimutkaisuus, ja mitä se saattaa vaatia ulkoistavalta yritykseltä, varsinkin jos kyseessä on strateginen valinta ulkoistaa jotain yritykselle elintärkeitä toimintoja. Työssä pystyi havaitsemaan, että ulkoistaminen tehdään yleensä puutteellisen tiedon vallitessa, jota voidaan jo itsessään pitää epäonnistuneen ulkoistamisprosessin lähtökohtana

Avainsanat:
Ulkoistusprosessi, riskienhallinta, riskienhallinta ulkoistusprosessissa
© Tritonia 2014-2019