Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hämäläinen, Maria

Koon, strategian ja toimialan vaikutuksia strategisen johdon laskentatoimen menetelmien valintaan sekä johdon informaatiotarve

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Salmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Strategisen johdon laskentatoimen käsite ja merkitys vaikuttavat olevan vielä suhteellisen tuntemattomia yritysmaailmassa, vaikka siihen liittyvät laskentatekniikat ja -järjestelmät yrityksistä jo löytyisivätkin. Tämän tutkielmatyön tavoitteena on selvittää miten yrityksen koko, strategia ja toimiala vaikuttavat strategisen johdon laskentatoimen käytössä olevien menetelmien valintaan. Lisäksi halutaan selvittää johdon tyytyväisyyttä laskentatoimen tuottamaan informaatioon ja sen oikea-aikaisuuteen.

Tutkielman empiirinen osa toteutettiin sähköisellä kyselytutkimuksella, joka oli osoitettu yrityksen toimitusjohtajille ja talousjohtajille. Vastauksia tuli yhteensä 38 kappaletta vastausprosentin ollessa 18,7 %. Tilastollisina menetelminä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä, ristiintaulukointia, Pearsonin korrelaatiokerrointa sekä riippumattomien otosten t-testiä.

Tuloksista kävi ilmi, että yrityksen koolla on vaikutusta yrityksen käytössä olevien laskentamenetelmien määrään sekä ei-rahamääräisten mittarien käyttöön. Sen sijaan samanlaista yhteyttä ei havaittu olevan strategialla ja toimialalla. Yrityksen johto ilmaisi olevansa pääsääntöisesti tyytyväisiä laskentatoimen tuottamaan informaatioon eikä eri markkinastrategioilla havaittu olevan yhteyttä tyytyväisyyteen informaatiosta ja sen oikea-aikaisuudesta.
Avainsanat:
Strateginen johdon laskentatoimi, laskentatoimen menetelmät, kontingenssiteoria, informaatiotarve
© Tritonia 2014-2019