Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hautala, Tuire

Kansalaismedia uutisen jäljillä. Verkkovoima ja journalismidiskurssit MuroBBS-keskustelupalstalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Heli Katajamäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten verkkovoima näkyy MuroBBS-keskustelupalstalla ja minkälaisia diskursseja eli puhetapoja keskustelijat liittävät journalismiin keskusteluketjussa Espoon Sellon Prismassa ammuttu henkilöä 31.12.2009?. Ihmiset seurasivat keskustelupalstan välityksellä uudenvuoden aaton ampumistapahtumia, jotka vaativat kuuden ihmisen hengen. Verkkovoima tarkoittaa ihmisjoukkoa, joka itseorganisoituu tilapäisesti saavuttaakseen jonkin päämäärän internetin avulla. Uutiset toimivat tärkeänä tietokanavana keskustelupalstan keskustelijoille kokonaiskuvan muodostamisessa tapahtumista. Tämän vuoksi tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää millainen kuva journalismista välittyy keskustelupalstalta.

Tutkimusmenetelminä käytän teorialähtöistä sisällönanalyysiä ja sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvaa diskurssianalyysiä. Tutkimusaineistona on 1082 viestiä, joista valitsin tähän tutkimukseen 409 viestiä. Viesteistä 333 sisälsi verkkovoiman piirteitä, ja journalismidiskursseja löytyi 183. Viestit ovat osittain päällekkäisiä kahdessa eri analyysissä. MuroBBS-keskustelupalsta on tietokone- ja teknologiaharrastajien keskustelupalsta, joka on ollut usein noussut esiin tilana, jossa ihmiset seuraavat ja selvittävät aktiivisesti erilaisia tapahtumia.

Tutkimustulokset osoittavat, että verkkovoima näkyy MuroBBS-keskustelupalstalla tiedon leviämisenä, koostamisena, arviointina, spekulointina ja muutamina yksittäisinä viesteinä. Aineistosta löytyi kuusi erilaista journalismidiskurssia. Journalismi tietolähteenä -diskurssissa korostuu journalismin tiedonvälitystehtävä. Kyvytön journalismi -diskurssissa korostuu keskustelijoiden tyytymättömyys journalismiin. Keskustelun tukena -diskurssissa journalismia hyödynnetään mielipiteen esittämisessä, yhteistyö / raha -diskurssissa journalismi on taho, jonka kanssa voidaan tehdä maksutonta tai maksullista yhteistyötä. Puolustusdiskurssissa journalismin toimille esitetään perusteluita ja kilpakumppanidiskurssi journalismi nähdään tahona, jonka kanssa kilpaillaan esimerkiksi asioiden selvittämisestä.
Avainsanat:
Journalismi, uutinen, kansalaismedia, verkkovoima, diskurssi, media
© Tritonia 2014-2019