Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vähäsarja, Hanna

Organisaatiokulttuurin yhteys organisaation hyvinvointiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää organisaatiokulttuurin yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: sekä taloudelliseen menestymiseen että työntekijöiden hyvinvointiin (N = 249). Tutkimuksessa oletettiin, että myönteiset arviot organisaatiokulttuurista ovat yhteydessä organisaation hyvään taloudelliseen menestymiseen ja työntekijöiden alhaiseen työuupumuksen kokemiseen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä hyödynnettiin Burke-Litwinin organisaatiomallia.

Tutkimuksessa havaittiin, että esimiehet arvioivat myönteisemmin useita organisaatiokulttuurin dimensioita (mm. johtaminen, innovatiivisuus, suoriutuminen, suunnitelmallisuus, viestintä, kulttuurin humanistisuus, yksilön kehittymismahdollisuudet, sosialisaatio) sekä kokivat vähemmän työuupumuksen oireita kuin työntekijät ja toimihenkilöt. Tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että esimiesasemassa olevat näyttäisivät kokevan työn vaativuudesta huolimatta vähemmän työuupumuksen oireita kuin työntekijät. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että mitä myönteisemmin organisaatiokulttuuria arvioitiin, sitä vähemmän koettiin työuupumuksen oireita ja sitä parempaa oli organisaation taloudellinen menestyminen. Tämän tutkimuksen keskeinen havainto oli, että organisaatiokulttuurin johtamisella ja täten strategisella henkilöstöjohtamisella on merkittävä rooli koko organisaation hyvinvoinnin kannalta, niin organisaation taloudellisen menestymisen kuin ihmisten henkisen hyvinvoinnin kannalta.
Avainsanat:
Organisaatiokulttuuri, taloudellinen menestyminen, työuupumus
© Tritonia 2014-2019