Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Lidman, Pekka

Hankintatoimen integrointi tuotekehitysprojektiin case: ABB Oy Sähkökoneet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Teknisten tieteiden laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
116
Tutkielman tavoitteena on ollut tutkia hankintatoimen kannalta kriittisiä me-nestystekijöitä uuden tuotteen kehitysprojektissa. Lisäksi tavoitteena oli laatia hankintatoimelle malli käytettäväksi kehitysprojekteissa tulevaisuudessa. Pyr-kimyksenä on vaikuttaa tuotteen osien ja materiaalien saatavuuteen ja laatuun kustannustehokkaasti. Tutkimusongelmaa on lähestytty kysymyksellä: ”Mitä tuotekehitysprojektissa tulee ottaa huomioon hankintatoimen kannalta?” Tut-kielman tutkimusote on konstruktiivinen.

Teoriaosuudessa on käsitelty tuotekehityksen ja hankintatoimen tehtäviä ylei-sellä tasolla. Mukana on myös tarkastelua näiden toimintojen yhteistoiminnas-ta, sekä tämänkaltaisen yhteistyön merkityksestä verkottuneessa liiketoimin-nassa yleisesti. Tutkielman empiirisessä osuudessa käytetty Analytical Hierar-chy Process –menetelmä esitellään myös. Teorian ohella tutkielman toteutuk-sen kannalta tärkeä case –yritys ja esimerkkituote esitellään omassa luvussaan. Empiirisessä osuudessa on kuvaus tutkielman toteutuksen kulusta vaiheittain, lisäksi esitellään saadut tulokset. Tulosten pohjalta on luotu malliehdotelma, jonka käytettävyyttä on testattu heikolla markkinatestauksella ja pohdittu esi-merkkiprojektin kannalta. Lopuksi on mietitty käytettyjen menetelmien sovel-tuvuutta tällaiseen tutkimukseen ja annettu joitain jatkokehitysehdotuksia.
Avainsanat:
tuotekehitysprojekti, hankintatoimi, saatavuus
© Tritonia 2014-2019