Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Uusimäki, Jussi

Specifying remote services for industrial power systems

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kimmo Kauhaniemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
78
Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia etäpalveluja ABB:n Prosessiteollisuuden yksikkö voisi tuottaa sähköverkon omistajille etäyhteyden avulla. Etäpalvelut ovat tuotteistettuja palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta esimerkiksi sähkönjakeluverkon vikatilanteissa. Etäyhteyden muodostamiseen käytetään Internet-verkkoa hyödyntävää laitteistoa. Etäyhteyden avaamisen jälkeen palveluntarjoaja voi liittyä asiakkaan sähkönjakeluverkkoa valvovaan laitteistoon, tutkia saatavilla olevia vika- ja tapahtumatallenteita ja tukea asiakasta ongelmatilanteissa.

Diplomityön ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutkimukselle asetettiin kolme tutkimusongelmaa. Ensimmäisenä piti selvittää teollisen sähkönjakeluverkon rakenne, vikatyypit sekä suojausperiaatteet. Toisena tuli selvittää etäyhteyden tiedonsiirtoon vaadittavat tietoliikenneprotokollat ja tietoturvalle asetettavat vaatimukset. Kolmantena tutkimusongelmana oli selvittää kuinka tuotteistaminen toteutetaan, sekä luoda kuvaus tarjottavista etäpalveluista.

Diplomityön toisessa vaiheessa tutustuttiin etäyhteyden muodostamiseen tarvittavaan laitteistoon sekä suoritettiin koekäyttö eri laitteistovaihtoehdoille. Varsinaisiin koekäyttöihin valittiin kaksi etäyhteystekniikkaa, joiden ominaisuuksia tarkasteltiin ja käyttöä kokeiltiin. Lisäksi koekäytössä oli yksi raportointityökalu. Koekäyttöjen tehtävänä oli selvittää ovatko laitteet soveltuvia etäpalvelun tuottamiseen.

Työ onnistui hyvin ja täytti sille alussa asetetut vaatimukset. Kirjallisuustutkimuksen sekä testaustyön lopputuloksena syntyi etäyhteystekniikan perustoteutus, jolla voidaan tukea asiakasta sähkönjakeluverkon häiriötilanteissa. Yhteys asiakkaan tietoverkkoon muodostetaan ainoastaan asiakkaan pyynnöstä. Tällöin asiakas voi itse päättää kuinka pitkään palveluntarjoaja on liittyneenä tietoverkkoon, valvoa tietoliikennettä ja seurata mitä mahdollisia muutoksia suojalaitteiden asetteluihin tehdään.
Avainsanat:
Sähkönjakelujärjestelmä, teollisuusverkko, tiedonsiirto, sähkönjakeluautomaatio, etäpalvelu
© Tritonia 2014-2019