Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2010

Nenonen, Marika

Tilintarkastajan luottamus ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Tilintarkastuksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tilintarkastajat käyttävät työssään hyväkseen yhtiön sisäistä tarkastusta vastatakseen tilintarkastukselle asetettuihin kustannus- ja aikapaineisiin. Tilintarkastajat joutuvat näin ollen arvioimaan työssään sisäisen tarkastuksen luotettavuutta ja käytettävyyttä. Sisäi-sen tarkastuksen ulkoistaminen yhtiön ulkopuolelle on käytäntönä yhä useammassa yh-tiössä. Tilintarkastajat joutuvat punnitsemaan luottamustaan myös yhtiön ulkopuolella toimivaan sisäiseen tarkastukseen ja sen luotettavuuteen.

Tutkielmassa tutkitaan, luottavatko tilintarkastajat enemmän ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen kuin yhtiön omaan sisäiseen tarkastukseen. Tutkimuksessa tutkitaan myös, miten sisäisen tarkastajan pätevyys vaikuttaa tilintarkastajan luottamuspäätöksiin. Myös tilintarkastajan kokemuksen ja pätevyyden vaikutusta luottamuspäätöksiin tutki-taan.

Tutkielman empiirinen osa pohjautuu tilintarkastajille suoritettuun kyselytutkimukseen. Kysely lähetettiin 681 tilintarkastajalle, ja vastauksia kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 126 tilintarkastajalta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 18,5 prosenttia. Kyselyn vastauksia tutkittiin Studentin t-testillä sekä Kruskall-Wallis-testillä. Tutkimustulosten mukaan tilintarkastajat luottavat enemmän ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen, mutta luottamus ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen ei ollut yksiselitteistä kaikissa tapauk-sissa. Yhtiön oman sisäisen tarkastajan pätevyydellä todettiin olevan vaikutusta tilintar-kastajien luottamuspäätöksiin, kun taas tilintarkastajien kokemuksella ja pätevyydellä ei todettu olevan vaikutusta tilintarkastajien luottamukseen ulkoistettua sisäistä tarkastusta kohtaan. Tutkielmassa todettiin myös tilintarkastajien luottavan enemmän tilintarkas-tusyhteisölle ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen, kuin sisäisen tarkastuksen konsult-tiyritykselle ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen.
Avainsanat:
Tilintarkastus, sisäinen tarkastus, sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen
© Tritonia 2014-2019