Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Järvimäki, Hannu

ABCDE-XY- ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää moniulotteisen nimikeluokittelun soveltumista Rautaruukki Oyj:n teräspalvelukeskusten raaka-aineiden materiaalinhallintaan. Kirjalli-suusosassa tarkastellaan materiaalienhallinnan periaatteita, tunnuslukuja sekä tutustu-taan erilaisiin nimikkeiden luokittelutapoihin. Varsinainen empiirinen tutkimus suorite-taan case-tutkimuksena, jossa analysoidaan moniulotteisen ABC-analyysin käyttöä ni-mikkeiden luokittelussa.

Tutkimuksessa teräspalvelukeskusten nimikkeille suoritetaan ABCDE-analyysi, jossa nimikkeet jaotellaan eri luokkiin 21 viikon kulutushistorian perusteella. Tämän jälkeen samoille nimikkeille suoritetaan kulutuksen vaihteluun perustuva XY-analyysi, jossa pyritään erottelemaan tasaisesti kuluvat nimikkeet ei-tasaisesti kuluvista nimikkeistä. Analyysin tulosten perusteella pyritään nimikkeille löytämään ohjeelliset varaston-ohjaustavat SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmästä.

ABCDE-XY-analyysin tulosten perusteella voidaan havaita, että teräspalvelukeskusten raaka-aineiden nimikkeet noudattavat hyvin pitkälti kirjallisuudessa esitettyjä teorioita. Tutkimuksen ABCDE-XY-analyysiä pystytään myös hyödyntämään hyvin käytännön toimintaan, jolloin pystytään keskittämään resurssit tärkeiden tuotteiden hallintaan. Tut-kimuksen tulosten perusteella pystytään myös tunnistamaan huonosti kiertävät nimik-keet, jotka rasittavat varastoa. Nimikkeiden kulutuksen vaihteluun perustuvalla XY-analyysillä taas pystytään tunnistamaan tasaisesti kuluvat tuotteet ja huomioimaan se nimikkeiden ohjausarvoissa.
Avainsanat:
Tilaus-toimitusketju, hankinta, ABC-analyysi, SAP R/3
© Tritonia 2014-2019