Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Haapakoski, Jaakko

Verkkokoulutuskonseptit

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkielman tavoitteena on perehtyä verkkokoulutuksen hyödynnettävyyteen sekä sen avulla saavutettaviin etuihin erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Tarkoituksena on kartoittaa ensin erilaisia verkkokoulutukselle ominaisia piirteitä ja hyödyntämistapoja, joiden avulla muodostetaan teoreettinen viitekehys. Tutkittavaa aihealuetta pyritään kuvaamaan haastattelututkimuksen avulla, joka perustuu teoreettiseen viitekehykseen.

Haastatteluiden tavoitteena on löytää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä teoriaan nähden että haastatteluiden ts. tapaustutkimusten välillä.

Aihealueen kartoitus selkeytti verkkokoulutuksen mahdollisuuksia ja saavutettavia etuja sekä auttoi ymmärtämään näiden edellytyksiä. Analyysi osoitti, että teorian ja käytännön välillä on selkeitä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia. Yhtäläisyyksiä löytyi niin nykytilakuvauksista kuin myös tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. Vastaavasti tapaustutkimusten ja teorian välinen kuilu korostui verkkokoulutuksen taloudellisten ja koulutuksellisten tulosten arvioinnissa ja mittaamisessa. Teoria ja käytäntö osoittivat myös, että verkkokoulutuksen heikkous näkyy oppisisältöjen tuotannossa ja sitä kautta interaktiivisuuden puutteessa.

Tärkeimpiä tutkimustuloksia ovat verkkokoulutuksen tehokkuus ja toimivuus, toimivan verkkokoulutuksen edellytykset, verkkokoulutuksen kehityssuunta ja verkkokoulutustutkimuksen tulevaisuus. Kaiken kaikkiaan verkkokoulutus nähdään tehokkaana koulutusmuotona, mutta siihen ryhtyminen, vakiinnuttaminen ja kehittäminen edellyttävät töitä.
Avainsanat:
verkko-oppiminen, tietämyksenhallinta, liiketoimintamallit
© Tritonia 2014-2019