Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leino, Anna

Språkanvändning och terminologiska behov i Norden. En undersökning inom organisationer och bland universitetsstuderande

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
86
Tutkielman tavoitteena on selvittää terminologisia ja kielenkäyttöön liittyviä asenteita ja käytänteitä pohjoismaisissa organisaatioissa, sekä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Organisaatiot ovat suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia, yrityksiä, virastoja, sekä kolmannen sektorin toimijoita eri toimialoilta. Tutkimuksssa kartoitetaan myös organisaatioiden tarpeita ja kiinnostusta maisteritasoisina, verkko-opintoina toteutettavaa terminologiakoulutusta kohtaan. Opiskelijoiden osalta kartoitetaan Vaasan yliopiston ruotsin kielen pääaineopiskelijoiden tietoutta terminologian käytöstä eri työtehtävissä, sekä opiskelijoiden asenteita kielenkäyttöä kohtaan niin opinnoissa, arjessa kuin työelämässäkin. Tutkielma on Termdistin, terminologiakoulutusta etäopintoina tarjoavan pohjoismaisen yhteistyöverkoston toimeksianto.

Tutkielmassa tarkastellaan kielten käyttöalan pienentymistä erikoisalojen kielten ja terminologian teorian pohjalta. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin 900 pohjoismaiseen organisaatioon sekä n. 200 Vaasan yliopiston opiskelijalle. Yhteensä 73 organisaatioiden työntekijää, sekä 18 opiskelijaa vastasi lomakkeisiin. Vastauksia tarkastellaan kvantitatiivisesti ja niitä kategorisoidaan kielenkäytön, kielikontekstin ja koulutuksen osalta positiivisena, neutraalina tai negatiivisena suhtautumisena. Tuloksia havainnollistetaan esimerkein, kuvioin sekä taulukoin.

Tutkimus osoittaa, että organisaatioiden työtehtävät sisältävät runsaasti kielellisiä tehtäviä ja terminologisia ongelmia esiintyy lähes päivittäin. Organisaatioilla ei kuitenkaan ole resursseja vastata kaikkiin terminologisiin haasteisiin. Vastaajat kokevat myös, ettei organisaatiossa täysin ymmärretä asian tärkeyttä. Opiskelijat ymmärtävät terminologisen osaamisen tärkeyden ja mahdollisuudet hyödyntää sitä työelämässä. Myös muutokset kotimaisten kielten ja englannin kielen käytössä huolestuttavat heitä. Taloudellisia panostuksia terminologiatyöhön ja koulutukseen tarvitaan sekä julkiselta että yritysten taholta. Yhteispohjoismaiset terminologian verkko-opinnot voivat vastata sekä opiskelijoiden että organisaatioiden tarpeeseen.
Avainsanat:
Terminologi, nordiska organisationer, studerande, fackspråk, domänförlust, språkanvändning, språkpolitik, nätstudier, Termdist
© Tritonia 2014-2019