Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Roslund, Henry

Tillförlitlighetsanalys av ett mellanspänningsnät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kimmo Kauhaniemi / Timo Vekara
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Sivumäärä:
87
Diplomarbetet består av tillförlitlighetsanalys av ett mellanspänningsnät. I arbetet utreddes vilka lösningar är de mest lämpliga för Esse Elektro-Kraft Ab.
Mellanspänningsnätets tillförlitlighet har fått en stor roll i dagens samhälle. En stor del av Esse Elektro-Kraft Abs eldistributionsnät byggdes för 50 år sedan. På den tiden var inte tillförlitligheten något som togs så mycket ibeaktan i planeringsskedet. Sanering av de gamla delarna av eldistributionsnätet kommer att bli aktuellt under de närmaste åren.
I arbetet beräknades teoretiska tillförlitlighetsvärden för mellanspänningsnätet på basen av avbrottsstatistik som har samlats från elbolagen på den finska västkusten under åren. Tillförlitligheten med de olika nya lösningarna jämförs med varandra eller med det nuvarande mellanspänningsnätet. På basen av denna tillförlitlighetsanalys är det möjligt att rangordna olika metoder ur en kvalitativ synvinkel. Tillförlitlighetsförbättring är en långvarig process som tar flera år. Lösningsalternativens lönsamhet granskades genom att jämföra hur mycket avbrottskostnaderna minskade under en 40 års period med investeringskostnaderna.
Lösningsalternativen som undersöks i detta arbete är bl.a. belagda ledningar, kablifiering, 1000 V system, linjeflyttning bredvid väg och stolpbrytare. Dessa lösningsalternativ förbättrar tillförlitligheten genom att minska antalet avbrott, förkorta avbrottstiden eller minska antalet abonnenter som drabbas av ett avbrott. Lösningsalternativet som förbättrade tillförlitlighetsindexen mest var stolpbrytarna.
Avainsanat:
Mellanspänningsnät, tillförlitlighet, avbrottskostnader, stolpbrytare
© Tritonia 2014-2019