Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Machaal, Sanna

Vuosikertomusten strategiateksin tulevaisuusdiskurssin interpersoonaiset roolit ja maailmat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Strateginen johtaminen ja strategia käsitteenä ovat tärkeimpiä yritysmaailman kulmakiviä. Nykypäivänä strategia liittyy lähes kaikkeen tavoitteelliseen toimintaan, ja sanana se vilahtelee usein tiedotusvälineissä eri konteksteissaan. Vuosikertomusta pidetään pörssiyhtiöiden lähes merkityksellisimpänä viestintäkanavana sidosryhmilleen. Strategia tekstinä sisältyy lähes poikkeuksetta vuosikertomukseen; kaksi yhtiön kannalta merkityksellistä asiaa yhdistyvät.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, millaisia interpersoonaisia rooleja ja maailmoja rakentuu pörssiyhtiöiden vuosikertomusten tulevaisuusdiskurssin strategiateksteihin. Tavoitteena oli selvittää vuosikertomusten strategiatekstin tulevaisuusdiskurssin kielellisiä valintoja, ja millaisia viestijärooleja ne tekstiin luovat. Toisena tavoitteena oli tutkia tekstiin rakentuvia maailmoja: mistä strategiatekstissä puhutaan. Näihin tavoitteisiin syvennyttiin tekstintutkimuksen ja systeemis-funktionaalisen kielitieteen keinoin. Tekstintutkimuksen avulla voitiin löytää merkityksiä tekstistä ja systeemis-funktionaalinen kielioppi antoi työkalut tekstin analysointiin. Analyysi kohdentui kielen interpersoonaiselle ja ideationaaliselle tasoille.

Tutkimus osoitti, että vuosikertomusten strategiatekstiin kirjoittuu kertojan, tietäjän ja suunnittelijan interpersoonaiset roolit. Näin ollen vastaanottajaksi kirjoittuu osakkeiden omistaja, sijoitusta harkitseva tai rahoittaja. Kielellisten valintojen pohjalta viestijärooleja voidaan lisäksi määritellä sanoilla varma, velvoittava tai positiivisten asioiden viestijä. Tutkimus osoitti myös, että strategiatekstiin rakentuu kielellisillä valinnoilla kolme merkityksellistä maailmaa: Kehityksen maailma, Kasvun maailma ja Muutoksen maailma. Tutkimuksen mukaan strategiatekstin tulevaisuuspuhe on abstraktia, jolloin todelliset tekemiset ja tekojen vaikutukset jäävät vastaanottajalle kertomatta. Abstraktit kielelliset valinnat ovat kuitenkin yksi kielen resurssi luoda halutunlaista mielikuvaa yhtiöstä ja sen toiminnasta: kehittyvää, kasvavaa ja muutosta parempaan. Piiloon jäävä todellisuus, konkretia, aukeaa vain yhtiön sisällä käytävissä keskusteluissa, neuvotteluissa, päätöksissä ja tekemisissä. Niitä ei ole tarkoituksenmukaista tässä rekisterissä ja tilannekontekstissa tuoda esille.
Avainsanat:
Tekstintutkimus, systeemis-funktionaalinen kielitiede, prosessit, interpersoonaiset roolit, vuosikertomus, strategia
© Tritonia 2014-2019